Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARiMR logo.jpeg
logo ARiMR
Przedmiot działalności: wspieranie przemian w rolnictwie i jego otoczeniu
Adres: ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn
E-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl
Telefon: 89 521 09 20/22
Strona internetowa: [www.arimr.gov.pl arimr.gov.pl]
Siedziba Agencji.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny – powstała w 1994 r. na mocy ustawy z 29 grudnia 1994 r. (Dz.U. Nr 1 z 1994 r. poz. 2) jako państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie. Cele i zadania oraz główne formy działalności zostały zawarte w ww. ustawie wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 8 marca 1994 r. o nadaniu statutu ARiMR (Dz.U. nr 33 z 1994 r. poz 122), rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 kwietnia 1995 r. (Dz.U. Nr 47 z 1995 r. poz 244) i 30 stycznia 1996 r. o szczegółowych kierunkach działania ARiMR oraz sposobach ich realizacji (Dz.U. Nr 16 z 1996 r. poz. 82).

Informacje ogólne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zastąpiła zlikwidowany w 1993 r. Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa, który nie miał osobowości prawnej, ale działał za pośrednictwem banków, na podstawie zawartych z nimi umów przez ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Do zadań ARiMR określonych w aktualnie obowiązujących aktach prawnych należy wspieranie:

  • inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych i przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków,
  • przedsięwzięć związanych z wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody wywołane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,
  • powstawania i rozwoju grup producentów rolnych i ich związków,
  • rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii,
  • kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania pożyczek i kredytów na zasadach określonych w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich,
  • zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, kozy, owce, świnie i konie,
  • realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej.

ARiMR realizuje ww. zadania m.in. poprzez: dopłatę do odsetek od kredytów bankowych, częściową spłatę kapitału kredytów bankowych, udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych określonych w planie finansowym, udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie przepisów o pożyczkach i kredytach studenckich. Ponadto ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej, w związku z czym zajmuje się również wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Do najważniejszy z realizowanych zadań należą:

Struktura organizacji

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Aktualnie funkcje te sprawuje Andrzej Gross.

Prezes Agencji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz, zadania wykonuje przy pomocy zastępców, dyrektorów oddziałów regionalnych i kierowników biur powiatowych. Obecnie funkcję zastępcy Prezesa ARiMR pełni pięć osób: Zbigniew Banaszkiewicz, Jarosław Wojtowicz, Cezary Szeliga, Krzysztof Zalewski i Jarosław Sierszchulski.

Struktura ARiMR jest trzypoziomowa i w jej skład wchodzą: Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych (jeden w każdym województwie) oraz 314 Biur Powiatowych.

Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR jest Jolanta Marozas, a jej zastępcami są Dariusz Kaczmar i Jan Bombosz.

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny powstał w 2000 r., jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. Początkowo jego zdania skoncentrowane były na obsłudze programu SAPARD. W 2002 r., w ramach przygotowań do pełnienia przez ARiMR funkcji agencji płatniczej dla instrumentów WPR, powstały biura powiatowe, których w województwie jest 19 i są zlokalizowane w: Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Olsztynie, Ostródzie, Piszu, Szczytnie, Węgorzewie.

Dane kontaktowe

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie ul. Św. Wojciecha 2 10-038 Olsztyn tel. 89 521 09 20/22 (sekretariat) e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl

Bibliografia

arimr.gov.pl [22.10.2014]