Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Data założenia: 1977 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Łupki 15, 12-200 Pisz

Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Łupkach. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach. Dyrektorem Ośrodka jest Ewa Elżbieta Ryzińska.

Działalność

Szkoła Podstawowa przeznaczone jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest oddział klasowy (klasy I-VI). Liczba uczniów w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16. Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim kończą proces edukacyjny sprawdzianem w kl. VI. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, ale w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30-60 minut. Należy przy tym zachować ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone zarówno na terenie, jak i poza terenem Ośrodka. Wychowankowie promują wiedzę ekologiczną poprzez działalność w Klubie Ekologa.

Wychowankowie z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym kształcą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych (od 2 do 4 osób). W Szkole organizowane są także zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem metod terapeutycznych i edukacyjnych, mających na celu kompensowanie trudności i deficytów rozwojowych.

Bibliografia

SOSW Łupki [14.11.2014]