Szkoła Podstawowa w Klęczkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie

Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Klęczkowie. Źródło: www.szkolakleczkowo.pl, 5.12.2013.
Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Klęczkowie. Źródło: www.szkolakleczkowo.pl, 5.12.2013.
Data założenia: XIX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Klęczkowo 13, 13-200 Działdowo


Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie – szkoła podstawowa w Klęczkowie w powiecie działdowskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Grażyna Lauterbach.

Historia

Historia szkoły sięga końca XIX w. Pierwszym nauczycielem był Niemiec, także naukę prowadzono w języku niemieckim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Klęczkowo znalazło się w granicach II Rzeczypospolitej Polskiej. W szkole wprowadzono język polski. Pierwszą polską nauczycielką w szkole była Helena Zalewska. Była to szkoła jednoklasowa siedmioletnia. Kolejnym polskim nauczycielem był Sarnowski, potem Tetkowski, Ernest Kosiński, który pracował w szkole do wybuchu II wojny światowej. Zginął prawdopodobnie pod Legionowem w 1939 r. W czasie okupacji do szkoły znów wprowadzono język niemiecki i uczono tylko dzieci niemieckie. Po wyzwoleniu 1 marca 1945 r. w zniszczonym budynku szkolnym rozpoczęły naukę polskie dzieci. Kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Klęczkowie został nauczyciel Antoni Długołęcki. W 1948 r. szkoła w Klęczkowie stała się zbiorczą szkołą dla placówek w Wilamowie i w Krasnołące. Utworzono w niej klasy V, VI i VII i w ten sposób rozwinęła się pełna szkoła podstawowa, która zastąpiła szkołę powszechną. W 1950 r. na skutek reformy administracyjnej szkoła w Klęczkowie znalazła się w województwie olsztyńskim. Reforma oświaty z 1 września 1999 r. zmieniła stopień organizacyjny placówki na sześcioklasową szkołę podstawową. We wrześniu 2001 r. rozpoczęto budowę nowego gmachu, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 1 września 2002 r.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2013/2014 stanowią:

oraz nauczyciele specjaliści:

  • Marzena Żmijewska – wychowanie przedszkolne
  • Bogusława Zielińska – edukacja wczesnoszkolna
  • Anna Zgliczyńska – edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarka szkolna
  • Magdalena Oleksiak – nauczyciel matematyki i informatyki, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Alicja Skrobińska – nauczyciel języka polskiego i historii
  • Andrzej Poraziński – nauczyciel wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i opiekun świetlicy szkolnej
  • Ewa Książek – nauczyciel języka angielskiego
  • Joanna Jarzynka-Chmielewska – nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

Osiągnięcia

Szkoła jest uczestnikiem projektu „Z małej szkoły w wielki świat”.

Ciekawostki

W ramach popularyzacji wiedzy o regionalnych twórcach kultury 21 września 2012 r. w szkole zorganizowano spotkanie z rzeźbiarzami.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie [05.12.2013]
szkolnictwo.pl [05.12.2013]