Urząd Celny w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Urząd Celny w Olsztynie

Źródło: Archiwum Andrzeja CieślakaŹródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Siedziba ul. Składowa 5, 10-421 Olsztynie
Kierownik Naczelnik: podinsp. Barbara Sokołowska [1]
Kontakt tel.89/ 538-74-00, 538-74-29, fax.89/ 538-74-59

Urząd Celny w Olsztynie – jednostka administracji rządowej niezespolonej podlegająca Ministrowi Finansów. Na jego czele stoi Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie. Wykonuje on zadania przewidziane w ustawie o Służbie Celnej[2] oraz właściwych Rozporządzeniach Ministra Finansów. Właściwość miejscowa Urzędu Celnego w Olsztynie obejmuje powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn.

Zadania

Urząd Celny w Olsztynie wykonuje zadania określone w ustawie o Służbie Celnej[3] oraz w następujących Rozporządzeniach Ministra Finansów:

 • w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib[4]
 • w sprawie właściwości miejscowej organów celnych[5]
 • w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju[6]
 • ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych[7]

Urząd Celny w Olsztynie działa zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, dyrektora izby i naczelnika urzędu. Do jej zadań należy:

 • wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego
 • wymiar i pobór:
  • należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów
  • podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów
  • podatku akcyzowego
  • podatku od gier oraz opłat i dopłat
  • opłaty paliwowej
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym;
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko:
  • zdrowiu
  • dobrom kultury
  • prawom własności intelektualnej
  • przyrodzie
  • środowisku
  • ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym
 • współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
 • współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej
 • współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi

Struktura

W skład Urzędu Celnego w Olsztynie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Pion Wsparcia (nadzorowany przez Naczelnika)
 • Pion Kontroli(nadzorowany przez zastępcę Naczelnika ds. Kontroli)
 • Pion Postępowania(nadzorowany przez zastępcę Naczelnika ds. Kontroli)
 • Komórki Organizacyjne(nadzorowane przez zastępcę Naczelnika ds.. Oddziałów celnych)[8]

Kierownictwo

 • Naczelnik: p.o. Naczelnika Adam Gronowski [9]
 • Zastępca Naczelnika: Komisarz Dorota Brzozowska
 • Zastępca Naczelnika: Komisarz Adam Gronowski
 • Zastępca Naczelnika: Nadkomisarz Damian Bulejak

Oddziały

W ramach struktury organizacyjnej Urzędu Celnego w Olsztynie działają oddziały celne:

 • Oddział Celny w Olsztynie, Kierownik Oddziału: Nadkomisarz Tadeusz Możwiłło
 • Oddział Celny w Korszach, Kierownik Oddziału: Komisarz Jan Fiedorczuk
 • Oddział Celny w Bezledach, Kierownik Oddziału: Komisarz Robert Kraus
 • Oddział Celny w Bartoszycach, Kierownik Oddziału: Podkomisarz Mirosław Żurawski
 • Oddział Celny w Ełku, Kierownik Oddziału: Podkomisarz Andrzej Lewandowski
 • Oddział Celny w Gołdapi, Kierownik Oddziału: Komisarz Paweł Skowina

Przypisy

 1. http://olsztyn.wm.pl/367804,Barbara-Sokolowska-nowym-naczelnikiem-Urzedu-Celnego.html
 2. Ustawa o Służbie Celnej[15.11.2014]
 3. Ustawa o Służbie Celnej[15.11.2014]
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów[15.11.2014]
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów[15.11.2014]
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów[15.11.2014]
 7. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm. Ustawa o grach hazardowych[15.11.2014]
 8. Struktura Organizacyjna[15.11.2014]
 9. http://ro.com.pl/zmiany-w-warminsko-mazurskiej-izbie-celnej/01264129

Bibliografia

Izba Celna w Olsztynie[15.11.2014]