Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Logo Federacji
Logo Federacji
Rok założenia 1993
Siedziba Olsztyn
Profil działalności niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym
Kontakt al. marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 14, 10-575 Olsztyn; tel.: 89 523 22 14, 89 535 15 50; e-mail: wmson.ol@wp.pl; wmson.eu
KRS 0000029987

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – związek ok. 40 stowarzyszeń, zrzeszenie związków i organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, lecz nie działających dla zysku oraz zgodnie z założeniami statutowymi zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (Sejmik lub W-MSON) zrzesza podmioty działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Obchody 20-lecia Sejmiku. Źródło: www.olsztyn24.com [12.04.2014]
Podziękowania za współpracę na ręce wicewojewody Jana Maścianicy składa prezes Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Tadeusz Milewski. Źródło: www.wm.uw.olsztyn.pl [12.04.2014]
Prezes Sejmiku. Źródło: www.wmson.eu [12.04.2014]

Historia

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych istnieje od 1993 r. 24 lipca 2001 r. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000029987, a od 5 sierpnia 2005 r. jest również organizacją pożytku publicznego[1].

Od lipca 2001 r. przy Sejmiku działa Centrum Informacyjno-Szkoleniowe.W 2013 r. odbyły się obchody 20-lecia istnienia Sejmiku[2].

Statut

Statut Sejmiku dostępny jest na oficjalnym portalu organizacji[3]. Jego struktura przedstawia się następująco:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele Sejmiku oraz ich realizacja
 • Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • Rozdział IV. Władze Sejmiku
 • Rozdział V. Majątek, fundusze i działalność gospodarcza
 • Rozdział VI. Uwagi końcowe

Zrzeszenie

W skład Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych wchodzą[4]:

 1. Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
 2. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
 3. Ełckie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją "Ostoja"
 4. Fundacja dr Teresy Cz. Malec "Łatwiej razem" w Olsztynie
 5. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" w Olsztynie
 6. Fundacja na rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego w Olsztynie
 7. Iławski Klub "Amazonki"
 8. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
 9. Koło Dzieci Chorych na Cukrzycę przy TPD w Olsztynie
 10. Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "OSPON"
 11. Olsztyńskie Towarzystwo "Amazonki"
 12. Polski Czerwony Krzyż. Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy
 13. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie
 14. Polski Związek Głuchych w Olsztynie
 15. Polski Związek Niewidomych w Olsztynie
 16. Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych w Giżycku
 17. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Olsztynie
 18. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Elblągu
 19. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Ostródzie
 20. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych. Oddział Rejonowy w Olsztynie
 21. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Olsztynie
 22. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Olsztynie
 23. Stowarzyszenie Chorych "Reuma" w Olsztynie
 24. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego "Helper"
 25. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych "SION" w Bartoszycach
 26. Stowarzyszenie na rzecz Jakości Opieki Medycznej w Ostródzie
 27. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku
 28. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"
 29. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Lubawie
 30. Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących i Narządu Ruchu "Arkadia" w Działdowie
 31. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Nowej Wsi Ełckiej
 32. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać ciszę" w Olsztynie
 33. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na rzecz Osób Niepełnosprawnych "WInRON" w Braniewie
 34. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie
 35. Stowarzyszenie "Szansa na Sprawność – Viresque" w Olsztynie
 36. Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie
 37. Warmińsko-Mazurski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 38. Warmińsko–Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną
 39. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych "Alfa"
 40. Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych "Start" w Olsztynie

Cele

Zgodnie z zapisem Statutu celem działania Sejmiku jest "reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie"[5].

Sejmik realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z władzami oraz urzędami administracji samorządowej i państwowej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych, a także organizacji pomocy społecznej
 • rozpoznawanie i sygnalizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych
 • usuwanie barier architektonicznych, transportowych, psychologicznych, biurokratycznych i interpersonalnych
 • integrowanie i wspieranie lokalnych grup, środowisk osób niepełnosprawnych
 • propagowanie i organizację wolontariatu oraz prowadzenie działalności charytatywnej
 • inspirowanie, współtworzenie oraz popieranie tworzenia stanowisk pracy, zakładów, a także działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju przedsiębiorczości)
 • prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej, poradniczej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych
 • tworzenie warunków do rozwijania działalności samopomocowej
 • pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz próbę wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • w razie konieczności prowadzenie działań interwencyjnych
 • inicjowanie, opiniowanie i udział w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia i ochrony praw osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej oraz innych form, które popularyzują problematykę osób niepełnosprawnych
 • podejmowanie innych działań, które wspomagają realizację celów statutowych poszczególnych organizacji zrzeszonych w Sejmiku
 • tworzenie nowych lub wykorzystanie istniejących obiektów służących rehabilitacji, sportowi, turystyce, rekreacji, kulturze, edukacji i innym dziedzinom życia społecznego oraz prowadzenie działalności w tych obiektach
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • podejmowanie działań zwiększających potencjał zawodowy oraz aktywność obywateli i instytucji, w szczególności stwarzających możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy, m.in. poprzez doradztwo i poradnictwo zawodowe, szkolenia, warsztaty psychologiczne i działania wspierające, rozwijanie form i programów szkoleniowych oraz nowych form zatrudniania, rozwijanie i promocja współpracy pomiędzy podmiotami rynku pracy, zmienianie niekorzystnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do odpowiednich grup społecznych i środowisk oraz inicjowanie i prowadzenie badań i ekspertyz

Zarząd

Kadencja władz Sejmiku trwa 4 lata. Władzami tymi są:

 • Walne Zebranie
 • Rada W-MSON:
 • Komisja Rewizyjna:
  • przewodnicząca – Teresa Malec
  • zastępca – Andrzej Szocik
  • sekretarz – Barbara Nikołajuk-Liberna
  • członek – Jadwiga Abramowicz
  • członek – Zofia Sarnacka

Formy działalności

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje wiele projektów. Wśród nich pojawiły się m.in.

 • "Nowe kwalifikacje z certyfikatem ECDL" – program poszerzający wiedzę informatyczną w celu umożliwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom niepełnosprawnym
 • "Szansa na pracę" – program skierowany do osób niepełnosprawnych obejmujący takie działania związane z poszukiwanie pracy jak: doradztwo, szkolenia, kursy zawodowe i in.
 • "Pracuję, bo chcę!" – cykle szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych
 • "Centrum Informacyjno-Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych" – program oferujący pomoc w zakresie porad prawnych, psychologicznych etc.
 • "Pytasz – nie błądzisz" – program poradnictwa dla osób niepełnosprawnych
 • "Trening Dobrze Ustawiony" – projekt mający na celu objęcie aktywizacją społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, w tym intelektualną, oraz ze względu na niezdolność do samodzielnego uzyskania pracy, utrzymania się w zatrudnieniu bez specjalnego wspomagania
 • "Zatrudnienie wspomagane – prawdziwa praca"

Inne aktywności podejmowane przez Sejmik:

 • wydanie publikacji Język migowy w organizacjach pozarządowych. Minirozmówki migowo (PJM)-polskie; polsko-migowe (PJM) ze słowniczkiem
 • organizacja festynu integracyjnego "Jesteśmy razem"
 • organizacja targów pracy dla niepełnosprawnych
 • prowadzenie Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego

Przypisy

Zobacz też

purda.wm.pl [12.04.2014]

Bibliografia

Krajowy Rejestr Sądowy [12.04.2014]
naszolsztyniak.pl [12.04.2014]
olsztyn24.com [12.04.2014]
purda.wm.pl [12.04.2014] Urząd Wojewódzki w Olsztynie [12.04.2014]
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych[12.04.2014]