Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

. W M Związek Pracodawców Prywatnych logo.jpeg
Logo Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
Przedmiot działalności: inicjowanie powiązań kooperacyjnych, platformy współpracy; szkolenia dla przedsiębiorców; promocja innowacyjności, dobre praktyki w zakresie innowacyjności; budowa świadomości innowacyjnej.
Adres: ul. Artyleryjska 3K
10-165 Olsztyn
E-mail: biuro@wmzpp.org
Telefon: +48 89 523 55 60
Strona internetowa: www.wmzpp.org

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Informacje ogólne

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w Olsztynie jest następcą prawnym Olsztyńskiego Związku Pracodawców - organizacji powstałej 15 lutego 1993 roku. Organizacja skupia mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników i organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Związek skupia w swych szeregach kilkadziesiąt firm, które zatrudniają ponad 2,5 tys. osób, a w tym:

Przedstawiciele Związku zasiadają w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w zespole problemowym zajmującym się obszarem wspierania przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia, w Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Zatrudnienia, w Zespołach do Spraw Partnerstwa Lokalnego powoływanych przy ww. radach. Związek od początku istnienia dąży do tego, by być partnerem do rozmów dla różnych szczebli administracji samorządowej i rządowej[1].

Zadaniami Związku są w szczególności:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
 • oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców;
 • występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami związanymi ze stanowieniem aktów prawnych w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
 • współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
 • organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów dla pracodawców i ich pracowników;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w formach szkolnych oraz pozaszkolnych
 • prowadzenie ośrodków egzaminacyjnych;
 • organizacja praktyk, staży oraz przygotowania zawodowego;
 • prowadzenie doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego;
 • pośrednictwo pracy;
 • prowadzenie badań, wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i środowiskiem badawczo-naukowym w obszarze B+R
 • przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
 • prowadzenie doradztwa prawnego i ekonomicznego oraz wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii na rzecz pracodawców i ich organizacji;
 • wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;
 • tworzenie warunków dla rozwoju turystyki;
 • działania na rzecz rozwoju klasteringu oraz powiązań sieciowych w tym zakładanie, organizacja, prowadzenie i zarządzanie klastrami oraz sieciami podmiotów gospodarczych
 • promocja regionu Warmii i Mazur i produktów regionalnych
 • wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i rozwoju gospodarczego;
 • prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • wspieranie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji polubownego rozwiązywania sporów majątkowych

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

 • prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;
 • występowanie do organów władzy publicznej i sądów powszechnych, w sprawach związanych z interesami pracodawców;
 • opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, a także uchwał organów samorządu terytorialnego w zakresie objętym niniejszym statutem;
 • udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień;
 • delegowanie przedstawicieli Związku do organów doradczych władzy i administracji publicznej oraz innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo brać udział przedstawiciele organizacji pracodawców;
 • inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
 • prowadzenie badań, popularyzację wiedzy organizacyjnej, prawniczej i ekonomicznej;
 • organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
 • organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;
 • doradztwo ekonomiczne i prawne;
 • szkolenia, konferencje i seminaria;
 • organizacja targów i wystaw;
 • wydawnictwa promocyjne i reklamowe;
 • obsługę programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych;
 • pomoc gminom i organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom w przygotowaniu aplikacji do programów Unii Europejskiej;
 • organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych;
 • wydawanie książek i biuletynów związanych z działalnością Związku;
 • propagowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i gospodarności;
 • wspieranie działań członków Związku w zakresie pozyskiwania partnerów krajowych i zagranicznych w celu kooperacji;
 • organizowanie działalności, na rzecz konkretnych inicjatyw gospodarczych;
 • zbieranie i udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz technologiach i produktach na zasadzie Banku Informacji;
 • zbieranie i udostępnianie informacji o kredytowaniu i finansowaniu działalności gospodarczej / zagraniczne linie kredytowe, gwarancje, poręczenia itp.
 • organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsolidacji i integracji członków Związku [2].

Struktura organizacji

Organami Związku są: Zebranie Ogólne Członków, Zarząd i Komisja rewizyjna.

 • Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych – Mirosław Hiszpański (Krajowa Agencja Informacyjna INFO Sp. z o.o.),
 • Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych – Przemysław Sowul (Sowul&Sowul sp. z o.o.),
 • Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych – Marian Sadowski (ZETO sp. z o.o.).

Dane kontaktowe

ul. Artyleryjska 3K
10-165 Olsztyn
e-mail: biuro@wmzpp.org
tel.: +48 89 523 55 60
fax: +48 89 523 55 60

Przypisy

Bibliografia

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych [06.07.2014]