Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

Siedziba ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
Kierownik Arkadiusz Brzozowski
Kontakt tel.: (89) 533-46-16
e-mail: sekretariat@witd.olsztyn.pl


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wykonuje swoje zadania jako kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Olsztynie wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Podstawą prawną powołania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zadania

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie należy realizowanie wszelkich zadań należących do Wojewódzkiego Inspektora m.in:

 • kontrola:
  • przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w ustawie z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  • przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
  • przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy
  • przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt
  • przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
  • rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego
 • wydawanie:
  • formularzy jazdy
  • certyfikatów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń oraz wydawanie rozstrzygnięć w tym zakresie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych o nałożeniu kary w przypadkach ujawnienia przez funkcjonariusza Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego naruszenia, za które ustawa o transporcie drogowym przewiduje kary pieniężne
 • prowadzenie spraw związanych z formułowaniem wniosków o wszczęcie postępowania:
  • administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy
  • karnego lub karno-skarbowego
  • w sprawach o wykroczenia
  • przez organy Państwowej Inspekcji Pracy
  • przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych
 • sprawowanie nadzoru nad wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne
 • przyjmowanie i przechowywanie przekazanych Wojewódzkiemu Inspektorowi rocznych sprawozdań z działalności uczestników przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych [1][2]

Struktura

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie wchodzi Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, któremu podlegają:

 • Oddziały Terenowe
 • Samodzielne stanowiska ds. finansowo-księgowych
 • Samodzielne stanowisko ds. kadr
 • Samodzielne stanowisko ds. prawnych
 • Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, któremu podlega:
  • Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-technicznych
  • Wydział Inspekcji z Oddziałami Terenowymi

Szczegółową organizację oraz tryb pracy Inspektoratu określa regulamin organizacyjny. [2]

Kierownictwo

Funkcję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego pełni Arkadiusz Brzozowski.

Oddziały

Przypisy

 1. Przedmiot działalności [08.11.2014]
 2. 2,0 2,1 Regulamin Organizacyjny[08.11.2014]

Bibliografia

bip.gov.pl, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie [08.11.2014]
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie [08.11.2014]
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym [08.11.2014]