Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Siedziba Wydziału. Źródło:www.ireneusz-foto.weebly.com [27.06.2014]
Siedziba Wydziału. Źródło:www.ireneusz-foto.weebly.com [27.06.2014]
Data założenia: 1950
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-719 Olsztyn
ul. M. Oczapowskiego 5

Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje prof. dr hab. Wiesław Sobotka.

Historia

Początki Wydziału Bioinżynierii Zwierząt sięgają 1950 roku. Wtedy to w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie utworzono Wydział Zootechniczny.

W 1950 roku strukturę organizacyjną Wydziału Zootechnicznego tworzyły cztery jednostki:

 • Katedra Biologii Zwierząt
 • Katedra Hodowli Ogólnej Zwierząt Domowych
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Domowych
 • Katedra Żywienia Zwierząt

W 1966 roku Wydział uzyskał pełne prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika. Wydział Zootechniczny funkcjonował też w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie do 1998 roku. W tym roku Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziału Zootechnicznego podjął uchwałę o zmianie nazwy wydziału, na Wydział Bioinżynierii Zwierząt. 1 września 1999 roku Wydział Bioinżynierii Zwierząt wszedł w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału w roku akademickim 2013/14 tworzy 13 katedr:

 • Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 • Drobiarstwa
 • Genetyki Zwierząt
 • Higieny Zwierząt i Środowiska
 • Hodowli Bydła i Oceny Mleka
 • Hodowli Koni i Jeździectwa
 • Hodowli Owiec i Kóz
 • Hodowli Trzody Chlewnej
 • Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa
 • Pszczelnictwa
 • Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
 • Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 • Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

 • Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Wiesław Sobotka
 • Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof.zw.
 • Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Wojciech Kozera
 • Prodziekan ds. kształcenia - prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz

Osiągnięcia

W 2011 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi zootechnika. Jest to pierwszy i aktualnie jedyny wydział w Polsce kształcący na kierunku zootechnika, który został w ten sposób wyróżniony.

Oferta kształcenia

Wydział Bioinżynierii Zwierząt prowadzi kształcenie na kierunku zootechnika oraz jedynym w Polsce makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności. Na kierunku zootechnika uruchomiono specjalności:

 • Chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt
 • Hodowla koni i jeździectwo
 • Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni
 • Biotechnologia w hodowli zwierząt
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt
 • Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
 • Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
 • Użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka

Kierunek bioinżynieria produkcji żywności prowadzony jest na specjalnościach:

 • Gospodarka żywnościowa
 • Przetwórstwo żywności
 • Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności

Kierunki badań

Tematyka prac badawczych Wydziału koncentruje się wokół czterech grup problemowych:

 • Biotechnologiczne metody doskonalenia zwierząt użytkowych
 • Technologie produkcji, oceny i kształtowania jakości surowców zwierzęcych ukierunkowanych na wytworzenie bezpiecznej i prozdrowotnej żywności
 • Regionalne modele produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem różnych warunków gospodarowania
 • Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt oraz modyfikowania jakości uzyskiwanych produktów.

W ramach wymienionych grup problemowych realizowane są badania o charakterze poznawczym i aplikacyjnym.

Ciekawostki

Wydział w 2010 roku obchodził 60-lecie istnienia. W przeciągu 60 lat Rada Wydziału nadała 372 osobom stopień naukowy doktora, 123 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu zootechniki, a tytuł naukowy profesora uzyskało 67 osób. Ponadto wypromowano 8 doktorów honoris causa oraz dwóch honorowych profesorów. Studia ukończyło ponad 9,5 tys. absolwentów z tytułem magistra inżyniera lub inżyniera.

Bibliografia

strona wydziału [27.06.2014]