Związek Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Związek Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Siedziba ZNP UWM w Olsztynie w budynku rektoratu, źródło: www.ireneusz-foto.weebly.com [27.06.2014]
Siedziba ZNP UWM w Olsztynie w budynku rektoratu, źródło: www.ireneusz-foto.weebly.com [27.06.2014]
Data założenia: 1950
Poziom szkoły: organizacja związkowa pracowników oświaty
Adres: 10-719 Olsztyn
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 214

Związek Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacja związkowa zrzeszająca byłych i obecnych pracowników UWM w Olsztynie. Obecnie funkcję prezesa pełni dr inż. Zbigniew Warzocha.

Historia

Pierwsza organizacja związkowa nauczycieli akademickich w regionie Warmii i Mazur powstała w 1950 roku. Związek Nauczycieli Polskich zorganizowano wtedy przy Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. W skład pierwszej kadencji Zarządu weszli:

 • Tomasz Dziama - prezes
 • Kacper Wronowski – wiceprezes
 • Bogusław Imbs – sekretarz
 • Karol Bijok – skarbnik
 • Kazimierz Rouppet - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Istotnym wydarzeniem ZNP przy WSR było zorganizowanie w 1950 roku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, do której przystąpiło 180 osób.

W 1972 roku w wyniku przekształceń organizacyjnych, zmieniła się nazwa na ZNP przy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1974 roku przynależność do ZNP deklarowały 1723 osoby, co stanowiło 88,0% ogółu zatrudnionych pracowników. W okresie kadencji Zarządu ZNP funkcjonowanie ART było ściśle związane z działalnością Rady Zakładowej ZNP. Wytyczne Rady Zakładowej realizowało Prezydium Rady Zakładowej przy pomocy 9 komisji i 12 Rad Oddziałowych.

Po stanie wojennym ZNP w Kortowie wznowił działalność 19 stycznia 1983 roku. Do Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie złożono wniosek o rejestrację związku zawodowego pod nazwą Związek Nauczycielstwa Polskiego przy ART w Olsztynie. 1 września 1999 roku ZNP jako niezależna organizacja pracowników naukowych znalazła się w strukturach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Obecnie ZNP w UWM w Olsztynie jest członkiem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i stanowi dobrowolną i samorządną organizację ludzi pracy. Posiada osobowość prawną oraz niezależność w swojej pracy statutowej od pracodawcy, administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Cele i zadania

Podstawowym celem działalności ZNP w UWM jest reprezentowanie, obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych członków związku i ich rodzin.

Szczegółowy zakres zadań ZNP w UWM to:

 • poprawa sytuacji materialnej i socjalnej pracowników, emerytów i rencistów, troski o ich sprawy bytowe, pomocy w dochodzeniu należnych uprawnień i świadczeń
 • współpraca z odpowiednimi władzami oraz instytucjami służby zdrowia w sprawach podnoszenia stanu zdrowotności pracowników
 • działania na rzecz poprawy warunków pracy, stanu bhp, kierownictwa społeczną inspekcją pracy
 • działania na rzecz polepszania warunków mieszkaniowych
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami uczelni i innymi instytucjami w prowadzeniu pracy kulturalno-oświatowej, rozwijaniu turystyki, sportu i rekreacji, różnych form wypoczynku oraz organizuje spotkania integracyjne
 • udzielanie pomocy materialnej członkom Związku

Zarząd

Zarząd ZNP w UWM tworzą:

 • Prezes dr inż. Zbigniew Warzocha
 • Wiceprezes dr inż. Cezary Czyżewski
 • Wiceprezes dr Renata Makarewicz
 • Sekretarz dr Alicja Tupieka-Buszmak
 • Skarbnik dr inż. Jacek Michalak
 • oraz członkowie

Członek ZNP

Członkiem ZNP w UWM może zostać pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niezależnie na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy i zajmowane stanowisko. Członkostwo w Związku nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji. Członek jest zobowiązany do przestrzegania postanowień statutu i regularnego wnoszenia składki członkowskiej oraz brania udziału w życiu związkowym (np. spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ognisk integracyjnych członków ZNP UWM). W ramach swych przywilejów członek ZNP UWM może otrzymywać zasiłek statutowy z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny, zapomogę czy dofinansowanie wyprawki szkolnej dzieci.

Ciekawostki

Wykaz członków ZU ZNP w Senacie UWM oraz w komisjach senackich:

 • Agnieszka Kowalska - Komisja Statutowa
 • Wojciech Kozłowski - Komisja Współpracy Międzynarodowej
 • Renata Makarewicz - Komisja Nauki
 • Jacek Michalak - Komisja ds. Rozwoju Uczelni i Finansów
 • Irena Rudziewicz - Komisja ds. Dydaktycznych
 • Zbigniew Warzocha- Senat, Komisja ds. Kadrowych

Bibliografia

uwm.edu.pl [27.06.2014]