Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
Logo Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami.jpeg
Przedmiot działalności: ochrona środowiska; utrzymanie i rekultywacja starych wysypisk śmieci
Adres: ul. Wodna 4,
11-500 Giżycko
E-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl
Telefon: (87) 428 43 40
Strona internetowa: mzmgo.mazury.pl

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami – podmiot powołany do wykonywania zadań publicznych. Posiada osobowość prawną. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie Związku, na którego czele od 2013 r. stoi Józef Karpiński. Organem wykonawczym jest Zarząd, którym od 2013 r. kieruje Wojciech Ogłuszka.

Informacje ogólne

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 12 października 2004 r. Pierwszy Statut ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 150 z 29 października 2004 r. (poz. 1858). Kolejne zmiany ogłaszane były w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 104 z 24 lipca 2006 r. (poz. 1682), nr 179 z 27 listopada 2009 r. (poz. 2435), z 28 grudnia 2012 r. (poz. 3764).

W skład związku wchodzi 12 mazurskich gmin: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko (gmina wiejska), Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo oraz Wydminy (rys. 1).

Rys. 1. Gminy członkowskie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Gminy członkowskie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami.jpg

Źródło: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami [10.12.2013].

Teren, na którym działa Związek, obejmuje powierzchnię 2 582 km2 i jest zamieszkany przez ok. 98 tys. osób. Charakteryzuje się on dużym udziałem (około 40%) wód i lasów w ogólnej powierzchni oraz brakiem rozwiniętego przemysłu, co powoduje, że ponad 30% mieszkańców pozostaje bez stałego zatrudnienia.

Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, tj.:

 • zapewnienie czystości i porządku na terenie obejmującym granice administracyjne gmin-członków Związku, w tym:
  • zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
  • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin-członków Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
  • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
  • ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji
  • tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin-członków Związku, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych
  • zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
  • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • udostępnienie na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin-członków Związku informacji o:
   • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu poszczególnych gmin-członków Związku
   • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu poszczególnych gmin-członków Związku zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
   • osiągniętych przez Związek oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej w następstwie przetargu i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
   • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa we właściwych przepisach prawa
  • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
  • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z przepisów prawa
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • wykonywanie wszelkich obowiązków sprawozdawczych określonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
  • uchwalanie aktów prawa miejscowego w celu realizacji praw i obowiązków Związku
 • utrzymanie i rekultywacja starych wysypisk śmieci

Struktura organizacji

Władzami Związku są: Zarząd Związku, Zgromadzenie Związku, Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu wchodzą:

Zgromadzenie Związku Międzygminnego – Gospodarka Komunalna tworzą:

 • przewodniczący: Józef Karpiński (burmistrz miasta i gminy Ryn)
 • pozostali członkowie: Juliusz Leczycki (przedstawiciel Rady Miasta i Gminy Ryn), Ryszard Bogusz (wójt gminy Banie Mazurskie), Karol Szablak (przedstawiciel Rady Gminy w Baniach Mazurskich), Józef Markiewicz (wójt gminy Budry), Zdzisław Jaśków (Przedstawiciel Rady Gminy w Budrach), Jolanta Piotrowska (burmistrz miasta Giżycko), Paweł Czacharowski (przedstawiciel Rady Miasta w Giżycku), Andrzej Sieroński (wójt gminy Giżycko), Artur Pawlukowski (przedstawiciel Rady Gminy w Giżycku), Władysław Gładkowski (wójt gminy Kruklanki), Jerzy Piniaha (przedstawiciel Rady Gminy w Kruklankach), Stanisław Wąsiakowski (wójt gminy Miłki), Józef Osinka (przedstawiciel Rady Gminy w Miłkach), Tomasz Sulima (burmistrz Orzysza), Adam Myka (przedstawiciel Rady Gminy Orzysz), Marzenna Supranowicz (wójt gminy Pozezdrze), Marian Kaczorowski (przedstawiciel Rady Gminy w Pozezdrzu), Franciszek Andruszkiewicz (wójt gminy Srokowo), Stanisław Kachniarz (przedstawiciel Rady Gminy w Srokowie), Krzysztof Piwowarczyk (burmistrz gminy Węgorzewo), Henryk Niedziółka (przedstawiciel Rady Gminy Węgorzewo), Radosław Król (wójt gminy Wydminy), Ewa Kulpińska-Mejor (przedstawiciel Rady Gminy w Wydminach).

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczą:

 • Juliusz Leczycki (przewodniczący)
 • Stanisław Wąsiakowski (zastępca przewodniczącego)
 • Tomasz Sulima (członek)
 • Ewa Kulpińska-Mejor (członek)
 • Zdzisław Jaśków (członek)

Dane kontaktowe

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko
tel.: (87) 428 43 40
fax.: (87) 429 13 75
kontakt e-mail przez stronę: mzmgo.mazury.pl
biuro@mzmgo.mazury.pl

Bibliografia

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami [10.12.2013]
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, Statut [15.06.2014]