Natura 2000 Jezioro Karaś

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280003
Powierzchnia 814,84
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2008 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś
Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś
Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

Obszar ten znajduje się w mezoregionie Pojezierze Iławskie, na terenie dwóch powiatów: iławskiego i nowomiejskiego. Jego kluczowym elementem jest zarastające jezioro Karaś.

Jest to obecnie zbiornik typu stawowego o zaawansowanym procesie starzenia się i zanikania. Już w latach 60. XX wieku średnia głębokość jeziora wynosiła 0,6 m. Misa jeziora dzieli się na dwie części silnie wypłyconym przewężeniem usytuowanym w okolicy środka jej długości. Przewężenie dzieli jezioro na część mniejszą – północną – i większą – południową – na której powstały liczne wysepki różnej wielkości. Po zachodniej i północnej stronie jeziora duże powierzchnie zajmują zbiorowiska brzeziny mszarnej, zbiorowiska przejściowe miedzy brzezina mszarna a sosnowym borem bagiennym Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris i szuwar zachylnikowo-trzcinowy Thelypteridi-Phragmitetum. Na ich obwodzie rozwija się ols torfowcowy Sphagno squarrosi-Alnetum, ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum oraz dwie niewielkie powierzchnie łąk sitowo-trzęślicowych.

Walory przyrodnicze

OZW "Jezioro Karaś" obejmuje 4 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: jezioro z podwodnymi łąkami ramienic ze związku Charion fragilis (kod 3140-1), torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu (kod 7140-1), inicjalne zbiorowisko sosnowego boru bagiennego (kod 91D0-2) i zmiennowilgotne łąki sitowo-trzęślicowe (kod 6410-2).

W jeziorze Karaś występuje 10 gatunków ramienic spośród 32 występujących w Polsce. Wszystkie znajdują się na "Czerwonej liście Polski" jako gatunki zagrożone wymarciem. Największy udział mają w tym zbiorniku dwa gatunki: ramienica kolczasta i ramienica zwyczajna.

W lądowej części obszaru występują 3 siedliska z Zał. I DS: torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu (kod 7140-1), zbiorowisko nawiązujące do sosnowego boru bagiennego (kod 91D0-2) oraz zmiennowilgotne łąki sitowo-trzęślicowe (kod 6410-2). Spośród bytujących na tym obszarze gatunków zwierząt na uwagę zasługują gatunki "naturowe": wydra, traszka grzebieniasta i czerwończyk nieparek oraz 18 gatunków ptaków z Zał. I DP.

Cel ochrony

Celem ochrony jest na tym obszarze są zarówno ptaki wodne i błotne jak i jeziorno-torfowiskowy kompleks zbiorowisk powstałych w wyniku lądowienia jezior.

Istniejące formy ochrony

Bibliografia

Dziedzic Jan, Markowski Ryszard, Żółkoś Katarzyna, Bloch-Orłowska Joanna: Jezioro Karaś, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [27.06.2014]