Natura 2000 Lasy Iławskie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obszar Natura 2000 Lasy Iławskie

Typ obszaru specjalny obszar ochrony ptaków (OSOP)
Kod PLH280005
Powierzchnia 25 218,5 ha (w tym 22 603,5 ha w woj. warmińsko-mazurskim)
Status obszaru Obszar ustanowiony rozporządzeniem Min. Środ. w 2004 r.
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Lasy Iławskie
Obszar Natura 2000 Lasy Iławskie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Lasy Iławskie
Obszar Natura 2000 Lasy Iławskie
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Obszar Natura 2000 Lasy Iławskie – obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia).

Ogólny opis obszaru

OSOP Lasy Iławskie położony jest w mezoregionie Pojezierza Iławskiego. Teren ostoi ukształtowany został podczas zlodowacenia bałtyckiego (morena czołowa, rynny polodowcowe i sandry), charakteryzuje go typowa rzeźba młodoglacjalna. Zróżnicowaniu krajobrazowemu towarzyszy znaczna różnorodność siedlisk przyrodniczych.

Lasy Iławskie to duży kompleks leśny (około 66 proc. powierzchni), reprezentowany m.in. przez grąd subatlantycki, buczyny, bagienne lasy olszowe, brzezinę bagienną, suboceaniczny bór świeży oraz bór bagienny. Obrzeża lasów oraz niewielkie enklawy wewnątrz nich zajmują głównie użytki rolne (ok. 6 proc.).

Występuje tu 31 jezior o zróżnicowanej wielkości (od 0,5 do 163 ha), reprezentujących wszystkie typy troficzne. Niektóre z nich mają urozmaiconą linię brzegową i liczne wysepki, jak np. jezioro Jeziorak (pow. 3220 ha, średnia głębokość 4 m) - najdłuższe jezioro w Polsce, ciągnące się na przestrzeni prawie 30 km. Inne jeziora w ostoi to Płaskie, Gaudy, Czerwica, Jasne, Gardzień, Stęgwica i Urowiec. Istotnym składnikiem sieci hydrologicznej ostoi są cieki wykształcone w postaci licznych rzek i strumieni. Najważniejsze rzeki to Drwęca, Osa i Liwa należące do dorzecza Wisły.

Walory przyrodnicze

Obszar Lasów Iławskich jest ostoją ptasią o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK), m.in. rybołów, bielik, orlik krzykliwy, podgorzałka.

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1 proc. populacji krajowej trzmielojada (17-20 par), bielika (9-13 par), kani czarnej (2-3 pary), rybołowa (1-2 pary), dzięcioła średniego (100-140 par), podróżniczka (21-27 par) i muchołówki małej (300-400 par). Występują tu również bocian czarny, orlik krzykliwy, bąk, żuraw i rybitwa czarna.

Obszar jest ważny także dla ochrony bobra i wydry. Warto też podkreślić bogatą florę roślin naczyniowych (790 taksonów) z licznymi gatunkami rzadkimi i ginącymi w skali Polski oraz gatunkami prawnie chronionymi.

Obszar ten ważny jest również dla ochrony dobrze zachowanych siedlisk buczyny (pomorskiej i kwaśnej), zboczowych lasów klonowo-lipowych oraz grądu subatlantyckiego. Liczne są także płaty łęgów jesionowo-olszowych.

Istniejące formy ochrony

Rezerwat Czerwica (11,6 ha), Rezerwat Jezioro Gaudy (332,5 ha); Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (25 279,0 ha).

Zobacz też

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [20.02.2015]
obszary.natura2000.org.pl [20.02.2015]
Instytut na rzecz Ekorozwoju [20.02.2015]
parkikrajobrazowewarmiimazur.pl [20.02.2015]

Bibliografia

Krupa R., Rodziewicz M., Kleinschmidt L., Lasy Iławskie. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, Wydawnictwo Mantis, 2009, s. 65-70.

Galeria zdjęć