Natura 2000 Murawy koło Pasłęka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Murawy koło Pasłęka

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280041
Powierzchnia 642,7 ha
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Murawy koło Pasłęka
Obszar Natura 2000 Murawy koło Pasłęka
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Murawy koło Pasłęka
Obszar Natura 2000 Murawy koło Pasłęka
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Murawy koło Pasłęka – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

OZW "Murawy koło Pasłęka" jest położony w zachodniej części Równiny Warmińskiej, na wschód od granic administracyjnych miasta Pasłęk.

Przeważająca część obszaru stanowi pradolina rzeki Wąskiej ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia. Zbocza doliny są obecnie bardzo silnie zerodowane, silne spadki i deniwelacje terenu można obserwować w obrębie bocznych wąwozów strumieni dopływowych.

Do głównych zbiorowisk tego terenu należą subatlantycki las grądowy Stellario-Carpinetum oraz zboczowy las klonowo-lipowy Acer platanoides-Tilia cordata.

Walory przyrodnicze

Na obszarze tym stwierdzono obecność 5 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 3 gatunków zwierząt z Załącznika II DS.

Największą wartość ma pierwotny i naturalny ciąg zbiorowisk pradoliny rzeki Wąskiej, od jej dna do falistej wierzchowiny moreny dennej. Fragmenty łęgów: wierzbowego Salicetum albae (kod 91E0-1) i jesionowo-olszowego (kod 91E0-3), poza starym drzewostanem i bogatym składem florystycznym runa, stanowią siedliska rzadkich gatunków roślin, takich jak: skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia i listera jajowata Listera ovata.

Grąd zboczowy (kod 9170-3) charakteryzuje komplet gatunków charakterystycznych i wyróżniających to zbiorowisko, stwierdzono tu m.in. takie gatunki, jak: tojad dzióbaty Aconitum variegatum, naparstnica zwyczajna Digitalis grandifolia, dzwonek pokrzywolistny Campanula trachelium, skalnica ziarenkowata Saxifraga granulata. W nieco gorszym stanie zachował się grąd subatlantycki (kod 9160). Na niewielkiej powierzchni zboczy o wystawie południowej wykształciły się zbiorowiska muraw kserotermicznych (kod 6210), w których występuje liczna grupa gatunków charakterystycznych: kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, szparag lekarski Asparagus officinalis, tymotka Boehmera Phleum phleoides, pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum.

Na całym obszarze występuje aż 27 gatunków roślin chronionych. Walorów przyrodniczych dopełnia obecność w rzece głowacza białopłetwego Cottus gobio (kod 1163) oraz ryb z rodzaju Cobitis. Stwierdzono tu ponadto kumaka nizinnego Bombina bombina (kod 1188) oraz czerwończyka nieparka Lycaena dispar (kod 1060).

Cel ochrony

Zasadniczym celem ochrony jest utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego zbiorowisk leśnych pradoliny rzeki Wąskiej. Ważnym elementem krajobrazu pochodzenia antropogenicznego są zbiorowiska muraw kserotermicznych, stanowiące miejsce występowania wielu gatunków rzadkich i chronionych.

Istniejące formy ochrony

Bibliografia

Korniak Tadeusz, Lewandowski Krzysztof, Murawy koło Pasłęka, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [18.06.2014]

Galeria zdjęć