Natura 2000 Ostoja Borecka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obszar Natura 2000 Ostoja Borecka

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280016
Powierzchnia 25340.14
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2009 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Ostoja Borecka
Obszar Natura 2000 Ostoja Borecka
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Ostoja Borecka
Obszar Natura 2000 Ostoja Borecka
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Obszar Natura 2000 Ostoja Borecka – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

OZW "Ostoja Borecka" położony jest w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, na terenie trzech powiatów: giżyckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego.

Jest to duży kompleks leśny obejmujący Puszczę Borecką, Lasy Jakunowskie i zalesioną część Wzgórz Piłackich porastający obszar o silnie zróżnicowanej rzeźbie terenu, ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia. Znaczne deniwelacje, specyficzne warunki hydrologiczne i różnorodność gleb tworzą tu niepowtarzalna mozaikę siedlisk i umożliwiają bytowanie rozwój bogatej fauny i flory.

Walory przyrodnicze

Najważniejszy walor przyrodniczy tego obszaru stanowią dobrze zachowane lasy liściaste z lipa drobnolistną, grabem, klonem zwyczajnym i wiązem górskim, tzw. grądy sybkontynentalne (kod 9170-2) spotykane tu również w formie zboczowej (kod 9170-3). Ponadto stwierdzono tu występowanie wielu innych siedlisk z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

W granicach ostoi stwierdzono stanowiska czterech gatunków roślin "naturowych": Są to: obuwik pospolity Cypripedium calceolus (kod 1477), lipiennik Loesela Liparis loeseli (kod 1903), sasanka otwarta Pulsatilla patens (kod 1477) i rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa (kod 1939). Ostoja Borecka jest również ważną ostoją fauny leśnej. Żyje tu 11 gatunków zwierząt "naturowych". Są to owady: czerwończyk nieparek Lycaena dispar (kod 1060) i pachnica dębowa Osmoderma eremita (kod 1084); płazy: traszka grzebieniasta Triturus cristatus (kod 1166) i kumak nizinny Bombina bombina (kod 1188); ssaki: mopek Barbastela barbastellus (kod 1308), nocek łydkowłosy Myotis dascycname (kod 1318), wilk Canis lupus (kod 1352), ryś euroazjatycjki Lynx lynx (kod 1361), wydra Lutra lutra (kod 1355), bóbr europejski Castor fiber (kod 1337), żubr nizinny Bison bonasus bonasus (kod 2647).

Cel ochrony

Zasadniczym celem ochrony jest zachowanie naturalnych lasów o charakterze pierwotnym, wraz z zamieszkującymi je populacjami zwierząt i roślin oraz żyjącą na wolności subpopulacją żubra nizinnego.

Istniejące formy ochrony

Rezerwaty przyrody:

Bibliografia

Duriasz Joanna, Grzybowski Mirosław, Słomka Wojciech, Ostoja Piska, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata(red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl [02.06.2014]