Rezerwat Boczki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Boczki

{{{Opis_zdjęcia}}}
Rezerwat Boczki – grąd.
Fot. Dariusz Kubiak.
Rodzaj rezerwatu leśny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1974 r.
Powierzchnia 108,8 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Boczki
Rezerwat przyrody Boczki
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Boczki
Rezerwat przyrody Boczki
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Boczki – rezerwat przyrody utworzony w 1974 r. ("Monitor Polski" 1974 r., nr 28, poz. 172) i zmieniony w 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r., nr 150, poz. 1939). Jest to rezerwat leśny obejmujący obszar 108,8 ha i położony w środkowej części Puszczy Rominckiej, w gminie Dubeninki. Utworzono go w celu ochrony dobrze zachowanego fragmentu Puszczy Rominckiej z charakterystycznymi dla niej zbiorowiskami leśnymi.

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Teren rezerwatu jest mocno zróżnicowany. Północna i częściowo środkowa część rezerwatu jest silnie pagórkowata, pocięta płytkimi jarami. Najwyższe wzniesienie w tej części rezerwatu osiąga wysokość 207,5 m n.p.m., a deniwelacje terenu przekraczają 20 m. Podobne wyniesienia, osiągające 205,0 m n.p.m., występują w południowej części rezerwatu. Pozostałe, najniżej położone płaskie tereny wypełnione materiałem organicznym, znajdują się na wysokości 190-195 m n.p.m.

Zbiorowiska roślinne występujące w rezerwacie to głównie lasy. Opisano tu siedem zespołów leśnych: Carici elongatae-Alnetum, Tilio-Carpinetum, Fraxino-Alnetum, Circaeo-Alnetum, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Myceli-Piceetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum.

Zwierzęta

Dawna Puszcza Romincka była terenem polowań cesarzy niemieckich, a w latach późniejszych była podporządkowana urzędowi łowieckiemu w Berlinie. Na terenie rezerwatu występują obecnie duże ssaki, takie jak: łoś, jeleń, sarna oraz dzik. Gatunkiem przechodnim jest żubr. Roślinożercom towarzyszą drapieżcy: lis, jenot, wydra, wilk, ryś. Liczna jest populacja bobra. Ponadto spotkać tu można rzadkiego w tym regionie zająca bielaka. Z mniejszych zwierząt należy odnotować licznie występujące kuny (Martes martes), borsuki, piżmaki oraz norki.

Do najbardziej interesujących gatunków ptaków należy zaliczyć: rybołowa, orlika krzykliwego, bociana czarnego, żurawia, włochatkę, dzięcioła białogrzbietego, wąsatkę, kanię rudą, kanię czarną. Wśród bezkręgowców największą osobliwością jest motyl niepylak mnemozyna.

Rośliny

Flora rezerwatu Boczki liczy ponad 200 gatunków, w tym 12 drzew i 11 krzewów. Gatunkami dominującymi w drzewostanach jest: lipa, klon, jesion, wiąz i świerk, natomiast w starych drzewostanach brakuje dębu i grabu, typowych gatunków grądowych.

Spośród roślin naczyniowych na szczególną uwagę zasługują: orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum), pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), podkolan biały (Platanthera bifolia), czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), zawilec żółty (Anemone ranunculoides), czermień błotna (Calla palustris), szalej jadowity (Cicuta virosa), kokorycz pusta (Corydalis cava), kokorycz pełna (C. solida), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), przetacznik górski (Veronica montana).

Ciekawostki

Rezerwat Boczki jest niedostępny dla turystów. Do granic rezerwatu można dotrzeć jedynie na rowerze, przemierzając puszczę wzdłuż zielonego szlaku.

Galeria zdjęć

Zobacz też

pl.wikipedia.org, Rezerwat przyrody Boczki [22.04.2014]
parkikrajobrazowewarmiimazur.pl [22.04.2014]
polskaniezwykla.pl [22.04.2014]

Bibliografia

Dąbrowski Stanisław, Polakowski Benon, Wołos Lucjan, Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 1999.
Plan Ochrony Rezerwaty Przyrody "Boczki", [w:] Rozporządzenie wojewody warmińsko-mazurskiego nr 45 z dnia 8 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody. Załącznik nr 1. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 190. Poz. 2673.