Ryszard Marek Kawczyński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ryszard Marek Kawczyński

Źródło: Archiwum rodzinne Ryszarda Kawczyńskiego.
Źródło: Archiwum rodzinne Ryszarda Kawczyńskiego.
Data i miejsce urodzenia 28 sierpnia 1957 r.
Łęczyca
Zawód nauczyciel, dyrektor, działacz samorządowy


Ryszard Kawczyński (ur. 28 sierpnia 1957 r. - ) - nauczyciel, dyrektor, działacz samorządowy.

Biografia i działalność zawodowa

Urodził się 28 sierpnia 1957 roku w Łęczycy, w rodzinie robotniczo-chłopskiej.

Jest absolwentem:

 • Technikum Ogrodniczego w Pruszczu Gdańskim (1977),
 • Wydziału Rolniczego ART w Olsztynie, specjalność ekonomiczna (1982),
 • studiów podyplomowych z geografii na Uniwersytecie Gdańskim (1997),
 • studiów podyplomowych z zarządzania oświatą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (2002),
 • Studium Pedagogicznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli ODN w Olsztynie (1990)

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Zespole Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja w Reszlu, najpierw w charakterze głównego specjalisty ds. ogrodnictwa, a następnie od roku 1994 nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.

W wyniku zmian organizacyjnych w szkole w roku 1996 powierzono mu funkcję kierownika szkolenia praktycznego, a w grudniu 1998 roku po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym został powołany przez Wojewodę Olsztyńskiego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i funkcję tę pełnił do 2008 roku. W tym czasie szkoła odnosiła szereg znaczących sukcesów na polu działalności dydaktycznej i wychowawczej. Trzykrotnie zakwalifikowana była w dziesiątce najlepszych szkół w województwie warmińsko-mazurskim. W szkole funkcjonowało szereg kół zajęć pozalekcyjnych, w tym jeździeckie, sportowe i folklorystyczne.

W 2008 roku objął stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Zespół ten po kilkuletnim podporządkowaniu kętrzyńskiemu starostwu wracał pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa i wymagał przeprowadzenia szeregu trudnych zmian organizacyjnych i modernizacyjnych. Dotyczyło to działań inwestycyjnych w całym dużym obiekcie szkolnym i gospodarczym, jak i unowocześnienia bazy kształcenia. Zostały one przeprowadzone przy dużym nakładzie pracy i staraniach dyrektora oraz nakładem finansowym kilkunastu milionów złotych pochodzących głównie ze środków unijnych. Szkoła pod jego kierownictwem stale się rozwijała, liczba uczniów zwiększała się, uruchamiano nowe kierunki kształcenia. Kawczyński przywiązywał dużą wagę do poziomu zarówno teoretycznego jak i praktycznego kształcenia młodzieży i osób dorosłych uzupełniających swą wiedzę i umiejętności w trakcie dokształcania w szkole w nauczanych w zespole zawodach rolniczych i związanych z rolnictwem. Stąd m.in jego niezwykła dbałość o unowocześnianie bazy dydaktycznej i racjonalny rozwój gospodarstwa szkolnego będącego podstawowym warsztatem praktycznej nauki zawodu, które jako jedno z nielicznych w Polsce przetrwało i stanowi pozytywny przykład nowoczesnego gospodarowania również dla okolicznych rolników. Nastąpiło ożywienie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim, ze szkołami rolniczymi w zachodniej Europie, środowiskiem rolniczym i instytucjami związanym z rolnictwem. Zadbano też o ożywienie więzi z absolwentami i byłymi pracownikami. Niezwykle dużo uwagi i zaangażowania poświęcił wychowaniu patriotycznemu młodzieży oraz jej kulturalnego rozwoju. Z jego inicjatywy w 2010 r. zespół przyjął imię gen. Franciszka Kamińskiego - dowódcy Batalionów Chłopskich.

W 2013 roku dzięki staraniom dyrektora ufundowano i odsłonięto okazały Pomnik Łączności Pokoleń stanowiący jednocześnie wyraz pamięci szacunku dla ludzi, którzy tu wcześniej twórczo i ofiarnie pracowali.

W 2016 roku dyrektor Ryszard Kawczyński z własnej woli zrezygnował ze stanowiska i obecnie kieruje komórką oświaty, sportu i promocji miasta w Urzędzie Miejskim w Kętrzynie.

Działalność społeczna i samorządowa

Przez cały okres studiów związany był z Olsztyńskim Duszpasterstwem Akademickim będąc jego aktywnym animatorem.

W roku 1989 zaangażował się w powołanie do życia w Gminie Reszel Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". W latach 1989 - urlopowany był z pracy w szkole i w wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych powołany został na stanowisko zastępcy Burmistrza Gminy Reszel, gdzie odpowiadał za procesy przemian społecznych na terenach wiejskich podległych samorządowi gminnemu. W tym czasie wiele wsi otrzymało sieć wodociągową i kanalizację.

Z jego inicjatywy sprowadzono do Polski pierwszą rodzinę polskich przesiedleńców z Kazachstanu. Uruchomiło to cały proces powrotów polskich zesłańców z terenów byłego Związku Radzieckiego po roku 1990.

W latach 1994-1998 był radnym rady miejskiej w Reszlu, a w obecnej kadencji 2014-2018 został wybrany do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego i działa w klubie radnych PSL.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń i założycielem niektórych z nich, np. „Pieckowo 2002", które przyjęło nazwę od wsi w której mieszka. W Stowarzyszeniu „Pieckowo 2002”, dzięki jego zaangażowanej postawie w tej wsi realizowanych jest wiele projektów o charakterze kulturalnym, sportowym i gospodarczym. Wielu mieszkańców wsi aktywnie uczestniczy w jej życiu, przez co zmieniła się cała miejscowość.

W skład jego rodziny wchodzi żona Aleksandra - koleżanka z klasy szkolnej w technikum, absolwentka Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu ogrodnictwa. Aleksandra i Ryszard Kawczyńscy są rodzicami trojga dzieci.

Odznaczenia

Posiada następujące odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi (2005),
 • Medal za Długoletnią Służbę (2012),
 • Medal Św. Izydora Oracza (2016).

Bibliografia

 1. Alicja Daniela Kicowska, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989), Olsztyn 2009, s. 109-110.
 2. Praca zbiorowa 65 lat Karolewskiej Szkoły, Karolewo 2012.
 3. www.karolewo.com

Hasło opracował Apolinary Zapisek.