Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie

Siedziba Ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn
Kierownik Dariusz Barton[1]
Kontakt wuoz.olsztyn@wuoz.olsztyn.pl; wuoz.olsztyn.pl

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie – organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Realizuje zadania z zakresu ochrony dóbr kultury przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Powoływany i odwoływany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków.

Zadania

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie należy w szczególności:

  • realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  • sporządzanie w ramach przyznanych środków budżetowych planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad nimi
  • prowadzenie rejestru wojewódzkiej ewidencji zabytków
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie
  • upowszechnianie wiedzy o zabytkach
  • organizowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  • współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków

Kierownictwo

Funkcję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pełni Dariusz Barton.

Delegatury

Bibliografia

prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [05.06.2014]
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków [05.06.2014]

Przypisy

  1. http://olsztyn.wm.pl/394049,Nowy-inspektor-ochrony-srodowiska-i-konserwator-zabytkow-powolani.html