Związek Gmin "Czyste Mazury"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Związek Gmin "Czyste Mazury"

Przedmiot działalności: Gospodarka odpadami; infrastruktura komunalna.
Adres: ul. Giżycka 7

11-700 Mrągowo

E-mail: czyste.mazury@ol.jst.net.pl
Telefon: (89) 741 08 20
Strona internetowa: czyste-mazury.bip-wm.pl

Związek Gmin "Czyste Mazury" – podmiot powołany do wykonywania zadań publicznych. Posiada osobowość prawną. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie Związku, na czele którego stoi Grzegorz Zapadka (2013). Organem wykonawczym jest Zarząd kierowany przez Otolię Siemieniec (2013).

Informacje ogólne

Związek Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 3 grudnia 2004 r. Statut ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 180 z 17 grudnia 2004 r. (poz. 2312).

W skład Związku wchodzi 15 gmin:

Związek wykonuje publiczne zadania przekazane przez zrzeszone gminy, a przekraczające ich możliwości organizacyjne, w szczególności w zakresie dotyczącym:

  • promowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz programów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • współdziałania z innymi związkami międzygminnymi, gminami, instytucjami i władzami wojewódzkimi w zakresie dostosowawczym usług i budowy infrastruktury komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Unii Europejskiej
  • współdziałania w zakresie informacji i edukacji społeczności lokalnej
  • promowania Związku
  • zabiegania o zewnętrzne środki finansowe
  • wyrażania opinii lub występowania z wnioskami w sprawach istotnych dla członków Związku

Na zgodny wniosek gmin członkowskich przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Związek może przyjmować inne zadania publiczne wykonywane przez gminy. Zadania te Związek wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Struktura organizacji

Władzami Związku są : Zarząd Związku, Zgromadzenie Związku, Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu wchodzą:

Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin "Czyste Mazury" jest Grzegorz Zapadka (wójt gminy Wielbark).

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczą:

Dane kontaktowe

Związek Gmin "Czyste Mazury"
11-700 Mrągowo, ul. Giżycka 7
tel.: (89) 741 08 20
fax: (89) 741 08 20
e-mail: czyste.mazury@ol.jst.net.pl

Bibliografia

Związek Gmin "Czyste Mazury" [11.12.2013] Statut Związku Gmin "Czyste Mazury"