Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich)
Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Związek stowarzyszeń (LGD9) logo.jpeg
Znak graficzny LGD9
Przedmiot działalności: Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Adres: ul. 3 Maja 15D, 11-600 Węgorzewo
E-mail: biuro@mazurylgd9.pl
Telefon: 87 427 06 17; 87 428 13 66
Strona internetowa: 3.mazurylgd9.pl

Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie stowarzyszeń, gmin i powiatów oraz innych osób prawnych. Posługuje się również nazwą skróconą Związek Stowarzyszeń LGD9. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Barbara Dawcewicz. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Węgorzewie.

Informacje ogólne

Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich powstał z inicjatywy Fundacji "Kanał Mazurski", samorządów lokalnych gmin: Budry, Pozezdrze, Węgorzewo, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy i Srokowo oraz powiatu węgorzewskiego i giżyckiego (rys. 1). Lokalna Grupa Działania LGD 9 została zarejestrowana w dn. 13.03.2006 r., pod numerem KRS 0000252106.

Rys. 1. Obszar działania LGD9

Związek stowarzyszeń (LGD9) obszar działania.jpg

Źródło: 3.mazurylgd9.pl [12.06.2014]

Celem Związku jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, m.in. poprzez opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wielkich i wspieranie działań na rzecz jej realizacji, promocję obszarów wiejskich, mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich. Cele te obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie:

 • utworzenia trwałej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • budowania partnerstwa pomiędzy członkami Związku;
 • współdziałania na rzecz przygotowania wsi i jej mieszkańców do jak najskuteczniejszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej;
 • propagowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz zasobów przyrodniczych;
 • propagowania rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu "LEADER;
 • inicjowania współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich;
 • organizowania działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska wiejskie na rzecz ich rozwoju;
 • organizowania konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, itp.;
 • współdziałania z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego;
 • prowadzenia działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji i samorządów, opracowań własnych i innych;
 • wyrażania opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na obszarach wiejskich;
 • formułowania zaleceń wobec członków Związku, istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych;
 • występowania do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi;
 • udzielania wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy.

Struktura organizacji

Władzami Związku są: Walne Zebranie Członków Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Oprócz tych organów w Związku działa również Rada, wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród osób wskazanych przez członków Związku.

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Rada:

Dane kontaktowe

ul. 3 Maja 15D
11-600 Węgorzewo
e-mail: biuro@mazurylgd9.pl
tel.+48 87 427 06 17 oraz +48 87 428 13 66

Bibliografia

mazurylgd9.pl [12.06.2014]
mazurylgd9.pl, Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
mazurylgd9.pl, Statut Związku Stowarzyszeń Na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)