Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Związek stowarzyszeń (LGD9) logo.jpeg
Znak graficzny LGD9
Przedmiot działalności: Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Adres: ul. 3 Maja 15D, 11-600 Węgorzewo
E-mail: biuro@mazurylgd9.pl
Telefon: 87 427 06 17; 87 428 13 66
Strona internetowa: 3.mazurylgd9.pl

Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie stowarzyszeń, gmin i powiatów oraz innych osób prawnych. Posługuje się również nazwą skróconą Związek Stowarzyszeń LGD9. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Barbara Dawcewicz. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Węgorzewie.

Informacje ogólne

Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich powstał z inicjatywy Fundacji "Kanał Mazurski", samorządów lokalnych gmin: Budry, Pozezdrze, Węgorzewo, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy i Srokowo oraz powiatu węgorzewskiego i giżyckiego (rys. 1). Lokalna Grupa Działania LGD 9 została zarejestrowana w dn. 13.03.2006 r., pod numerem KRS 0000252106.

Rys. 1. Obszar działania LGD9

Związek stowarzyszeń (LGD9) obszar działania.jpg

Źródło: 3.mazurylgd9.pl [12.06.2014]

Celem Związku jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, m.in. poprzez opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wielkich i wspieranie działań na rzecz jej realizacji, promocję obszarów wiejskich, mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich. Cele te obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie:

 • utworzenia trwałej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • budowania partnerstwa pomiędzy członkami Związku;
 • współdziałania na rzecz przygotowania wsi i jej mieszkańców do jak najskuteczniejszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej;
 • propagowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz zasobów przyrodniczych;
 • propagowania rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu "LEADER;
 • inicjowania współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich;
 • organizowania działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska wiejskie na rzecz ich rozwoju;
 • organizowania konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, itp.;
 • współdziałania z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego;
 • prowadzenia działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji i samorządów, opracowań własnych i innych;
 • wyrażania opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na obszarach wiejskich;
 • formułowania zaleceń wobec członków Związku, istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych;
 • występowania do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi;
 • udzielania wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy.

Struktura organizacji

Władzami Związku są: Walne Zebranie Członków Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Oprócz tych organów w Związku działa również Rada, wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród osób wskazanych przez członków Związku.

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Rada:

Dane kontaktowe

ul. 3 Maja 15D
11-600 Węgorzewo
e-mail: biuro@mazurylgd9.pl
tel.+48 87 427 06 17 oraz +48 87 428 13 66

Bibliografia

mazurylgd9.pl [12.06.2014]
mazurylgd9.pl, Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
mazurylgd9.pl, Statut Związku Stowarzyszeń Na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)