Natura 2000 Rzeka Pasłęka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka

Pasłęka w okolicach Braniewa.Fot. Ludwig Schneider. Źródło: Commons WikimediaPasłęka w okolicach Braniewa.
Fot. Ludwig Schneider. Źródło: Commons Wikimedia
Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280006
Powierzchnia 8418,5 ha
Status obszaru Korekta granic zgłoszona do KE
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka
Obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka
Obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka – specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS).

Ogólny opis obszaru

Obszar obejmuje system rzeczno-jeziorno-dolinny rzeki Pasłęki i niektórych jej dopływów, w tym Wałszy, przebiegający w kierunku północno-zachodnim. Rzeka Pasłęka to druga pod względem długości rzeka Pojezierza Mazurskiego (211 km). Jedna z lepiej zachowanych rzek nizinnych, lokalnie z cechami rzek podgórskich. Przepływa przez tereny o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu. W dolinie Pasłęki znajduje się 5 jezior: Pasłęk, Wymój, Sarąg, Łęguty i Isąg o łącznej powierzchni 673,3 ha, w dolnej części utworzono reolimniczny Zbiornik Pierzchalski o długości ok. 7 km. Krajobraz doliny jest zróżnicowany, w którym obszary leśne występują na zmianę z bezleśnymi. Jest to obszar o ogromnej wartości przyrodniczej ze względu na bardzo bogatą i zróżnicowaną szatę roślinną oraz faunę środowisk wodnych.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 12 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (3150); naturalne dystroficzne zbiorniki wodne (3160); zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410); górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe (6430); niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510); żyzne buczyny (9130); grąd subatlantycki (9160); grąd środkowoeuropejski (9170); lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe (91E0); łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0).
Na obszarze stwierdzono występowanie rzadkich gatunków roślin, objętych w Polsce ścisłą ochroną takich, jak: kukułka krwista, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, lilia złotogłów, turzyca bagienna.

Na terenie ostoi występuje 17 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: skójka gruboskorupowa, trzepla zielona, zalotka większa, czerwończyk nieparek, pachnica dębowa, minóg strumieniowy, minóg rzeczny, boleń, różanka, piskorz, koza, głowacz białopłetwy, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, bóbr europejski, wydra.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest zachowanie siedlisk fauny wodnej, a w szczególności skójki gruboskorupowej oraz bogatego zespołu ryb związanych z rzeką i płazów zasiedlających głównie zbiorniki dolinne. Ważne jest też zachowanie istniejącego korytarza ekologicznego.

Istniejące formy ochrony

Zobacz też

Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, bip.olsztyn.rdos.gov.pl 14.06.2014
natura2000.gdos.gov.pl [22.10.2014]

Bibliografia

Biesiadka E., Cichocka M., Kruszelnicki J., Lewandowski K., Kuczawski Z., Rzeka Pasłęka, [w:] Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, red. Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata, Olsztyn 2009, s. 255-258.

Galeria zdjęć