LGD "Kanał Elbląski"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z LGD Kanał Elbląski)
Skocz do: nawigacja, szukaj
LGD "Kanał Elbląski"

LGD Kanał Elbląski logo.jpeg
Znak graficzny LGD Łączy Nas Kanał Elbląski
Przedmiot działalności: Rozwój obszarów wiejskich
Adres: ul. Jana Amosa Komeńskiego 40
82-300 Elbląg
E-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
lgdkanalelblaski@gmail.com
Telefon: 55 239 4961; 55 643 58 45; 602 516 830
Strona internetowa: www.kanal-elblaski-lgd.pl

LGD "Kanał Elbląski" – dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie osób fizycznych o celach niezarobkowych. Funkcję prezesa Zarządu pełni Stanisława Pańczuk. Celem organizacji jest rozwój i promocja obszarów wiejskich wokół Kanału Elbląskiego, który jest osią terenu jego działania. Teren ten obejmujące trzy krainy kulturowe: Żuławy, Warmię i Powiśle.

Informacje ogólne

Lokalna Grupa Działania obszaru Kanału Elbląskiego przybrała formę Stowarzyszenia "Łączy Nas Kanał Elbląski" Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Elblągu. Stowarzyszenie powołano 18 stycznia 2006 r. podczas Zebrania Założycielskiego w Pasłęku. Wpis do KRS uzyskano 20 lutego 2006 r., a status organizacji pożytku publicznego – 2 kwietnia 2007 r.

Obszar działania LGD Kanału Elbląskiego obejmuje gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki, Iława, Kisielice, Susz, Zalewo, Małdyty, Miłomłyn (rys. 1).

Staraniem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD wytyczono i oznakowano 550 km rowerowych szlaków turystycznych.

Rys. 1. Obszar działania LGD Kanał Elbląski

LGD KE zd.jpg

Źródło: LGD Kanał Elbląski [12.06.2014]

Celem LGD "Kanał Elbląski" jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w tym:

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla gmin objętych zasięgiem działania LGD
 • wspieranie działań na rzecz realizacji LSR
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
 • inicjowanie i wspieranie zrównoważonego rozwoju gmin
 • promocja gmin
 • promocja, rozwój i poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia
 • inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej
 • działalność na rzecz rozwoju odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, edukacji obywatelskiej, demokracji oraz samorządności
 • rozwijanie i umacnianie postaw aktywnego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w każdej formie
 • rozwój nauki, oświata i wychowanie
 • ochrona zdrowia, opieka oraz pomoc społeczna
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych i inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej
 • wspieranie przedsiębiorstw w dostosowywaniu działalności gospodarczej do potrzeb rynku
 • inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa;
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej
 • ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji
 • ochrona środowiska
 • pomoc osobom poszukującym pracy i bezrobotnym
 • tworzenie warunków do rozwoju turystyki

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym (w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów); imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej; działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej; przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych, w tym rajdów i spływów; ofert i produktów turystycznych
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PROW

Stowarzyszenie realizuje swoje cele także poprzez:

 • zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie inwestycji lub przedsięwzięć lokalnych
 • inicjowanie, realizację lub udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia
 • działalność doradczą, edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i badawczą
 • współpracę i wymianę doświadczeń z władzami samorządowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, oraz instytucjami publicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • wdrażanie nowych technologii w celu podniesienia jakości produktów wytwarzanych i usług świadczonych na terenach wiejskich
 • fundowanie i przyznawanie nagród dla osób fizycznych lub prawnych, których działalność szczególnie służy promocji lub realizacji celów Stowarzyszenia;
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z fundacjami lub stowarzyszeniami o zbieżnych celach działalności
 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów
 • organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej
 • organizowanie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej
 • organizowania festynów służących promocji regionu

Struktura organizacji

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków (85 osób), Zarząd (5 osób), Komisja Rewizyjna (3 osoby). Oprócz tych organów w Stowarzyszeniu działa również Rada wybierana przez Walne Zebranie Członków (rys. 2).

Rys. 2. Struktura organizacyjna LGD Kanał Elbląski

LGD Kanał Elbląski logo struktura organizacyjna.jpg

Źródło: LGD Kanał Elbląski [12.06.2014]

Zarząd tworzą:

Komisja Rewizyjna składa się z następujących osób:

W skład Rady wchodzą:

 • przewodnicząca Rady – Krześniak Róża
 • wiceprzewodniczący Rady – Henryk Plis
 • członkowie: Dorota Białobrzeska, Halina Cieśla, Robert Cytrycki, Anna Grzeszczak, Janusz Grzywalski, Tomasz Koprowiak, Jadwiga Michalczyk, Danuta Olender-Lewandowska, Zdzisław Patoła, Krzysztof Pietrzykowski, Marek Serdyński, Michał Stępień, Marlena Szwemińska

Dane kontaktowe

LGD Kanał Elbląski
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40
82-300 Elbląg
tel./fax 55 239-49-61; 55 643 58 45; 602 516 830

Bibliografia

Krajobraz kulturowy LGD Kanału Elbląskiego, red. Zofia Romanowska, Stanisława Pańczuk, Elbląg 2013.
LGD Kanał Elbląski [12.06.2014]
LGD Kanal Elbląski, Statut Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania [12.06.2014]