Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Nowe Kawkowo 25, 11-042 Nowe Kawkowo

Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Nowym Kawkowie. Obecnie funkcję dyrektora pełni Barbara Kuryłowicz.

Historia

Szkoła powstała po II wojnie światowej. Obecnie posiada sześć oddziałów szkolnych i jeden zerowy. Uczęszczają do niej dzieci z sołectw: Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo, Pupki, Szałstry, Wołowno. Na terenie szkoły znajduje się aktualnie pracownia komputerowa, stołówka, świetlica.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Głównym celem szkoły jest realizacja przyjętych przez nią misji i modelu absolwenta. W misji zaznaczono, iż szkoła kieruje się poszanowaniem praw i godności człowieka oraz uniwersalnymi wartościami moralnymi, tolerancją, patriotyzmem, solidarnością, demokracją, wolnością, sprawiedliwością społeczną. Kultywuje również tradycje i ceremoniał szkolny, a wszystkie jej działania ukierunkowane są na dobro uczniów i ich wszechstronny rozwój.

W swoich zadaniach szkoła kieruje się sentencją Cycerona "Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać".

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015 tworzą: B. Kurłowicz, B. Serbeńska, J. Ryba, I. Arceus, A. Walkowska, A. Kryszczuk, A. Rudzińska, M. Naworska, K. Lauter, W. Kowalczyk, EmIlianowicz, T. Fesnak, Mierzejewska.

Osiągnięcia

Uczniowie angażują się głównie w konkursy przedmiotowe. Szkoła jest organizatorem konkursów wiedzy o Polsce oraz wiedzy o Europie.

Model absolwenta

Statut stanowi, że "Absolwent Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie, to obywatel Europy XXI wieku, który:

  • ma poczucie własnej godności i wartości
  • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
  • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki
  • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe regionu i kraju
  • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów
  • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
  • potrafi bez konfliktu porozumiewać się z innymi, współpracować w grupie
  • jest kulturalny, odpowiedzialny, obowiązkowy i życzliwie nastawiony do świata i ludzi
  • dba o swoje zdrowie i otoczenie, prowadzi zdrowy tryb życia
  • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury"

Działalność

Szkoła corocznie organizuje: zjazd krasnoludów, choinkę szkolną, zieloną szkołę, jasełka. Proponuje uczniom w ofercie kształćenia dwa języki obce, angielski i niemiecki. Wiele dzieci uczęszczających do szkoły pochodzi z rodzin ubogich. Stąd też szkoła aktywnie zachęca rodziców do korzystania z "Wyprawki szkolnej", włączając się w ten sposób w realizację rządowego programu pomocy uczniom.

Ciekawostki

W szkole spotyka się Schola Teatru Węgajty, z którą placówka współpracuje.

Uczniowie ze szkoły należą do Klubu Przyjaciół Purpurowego Gniazda. Włączeni zostali do niego po spotkaniu autorskim, które miało miejsce w lutym 2014 r. Dzieci gościły wówczas w placówce Bożenę Kraczkowską – pisarkę, poetkę, dziennikarkę, autorkę książki pt. Purpurowe Gniazdo, cyklu opowieści dla dzieci.

Bibliografia

SP Nowe Kawkowo[14.11.2014]
szkolnictwo.pl[14.11.2014]
jonkowo.bil-wm.pl[14.11.2014]
purpurowegniazdo.blogspot.com[14.11.2014]