Zespół Szkół w Młynarach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Młynarach

Data założenia: 2008 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Warszawska 1, 14-420 Młynary

Zespół Szkół w Młynarach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jan Radziszewski.

Historia

Zespół Szkół w Młynarach powstał 1 września 2008 r. z połączenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach, której początki pracy sięgają 1907 r., oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarach, które zostało założone 1 września 1999 r.

Skład dyrektorów Zespołu jest aktualnie taki sam, jak w momencie jego powstania:

 • dyrektor – Jan Radziszewski
 • wicedyrektorzy – Jadwiga Korwel, Anna Kołodziej–Rabiczko

Działalność

W skład Zespołu wchodzą:

Baza Zespołu obejmuje oprócz sal dydaktycznych m.in.: bibliotekę, salę gimnastyczną, boisko "Orlik", pracownię komputerową.

Zespół realizuje szereg projektów i programów, w które wspólnie włączają się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, np.:

 • Projekt "Iskierka nad mogiłą. Opieka nad ewangelickim cmentarzem w Płonnym", współfinansowany przez Fundację Wspierania Wsi w ramach konkursu "Kultura bliska" (2006/2007). Do udziału w jego realizacji zaangażowało się 245 uczniów i nauczyciele oraz rodzice. Przeprowadzono następujące działania: przeprowadzono systematyczne prace porządkowo-renowacyjne cmentarza, przygotowano tablicę informacyjną z krótką historią cmentarza, zebrano informacje o historii cmentarza, zorganizowano lokalne wycieczki (m.in.: rajd rowerowy pt. "Szlakiem poniemieckich cmentarzy w gminie Młynary. BłudowoNowe Monasterzysko"; rajd rowerowy pt. "Szlakiem poniemieckich cmentarzy w gminie Młynary. Młynarska Wola - Sąpy; wycieczkę do Izby Pamiątek Tadeusza Balickiego w Młynarach; spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Miłośników Młynar; wycieczkę do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu "Prusowie – kultura i religia"; wycieczkę do świątyni ewangelicko-prawosławnej w Pasłęku w celu poznania ewangelickiego obrzędu religijnego, wyjazd do Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach oraz Konserwatora Zabytków w Olsztynie), przygotowano prezentacje multimedialne o ewangelickich cmentarzach na terenie gminy Młynary ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza w Płonnym, przygotowano 5 gazetek ściennych, przeprowadzono wywiady z obecnymi mieszkańcami Płonnego o cmentarzu, stworzono mapę gminy z ewangelickim cmentarzami, dokonano prac porządkowo-renowacyjnych cmentarza w Płonnym.
 • Projekt "Wczoraj - dziś - nasze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (2008/2009). W jego ramach odbywały się popołudniowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół, warsztaty oraz wyjazdy edukacyjne. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 168 uczniów w wieku 11-16 lat. Zajęcia prowadzono w 10 grupach: dziennikarskiej, informatycznej, językowej, filmowej, kulturalnej, przyrodniczej, naukowej oraz Klubu Europejskiego. Dodatkową atrakcją dla uczestników projektu były wycieczki. Odbyło się 13 wyjazdów edukacyjnych do Teatru Dramatycznego w Elblągu, Teatru Lalek w Olsztynie, Parku Technologicznego w Gdyni, Telewizji Olsztyn, Radio Olsztyn, Festiwal Nauki w Elblągu, Multikino w Elblągu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Stacji Badawczej na Helu, Gospodarstwa Agroturystycznego w Sokolniku.

Cele i zadania

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. Placówka proponuje uczniom różnorodną ofertę edukacyjną, zapewnia dobre wykształcenie, wspomaga wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami, zapewnia uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki, przygotowuje ucznia do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym i Ojczyźnie.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • język polski – Urszula Białobrzeska, Justyna Czubak, Beata Kucharzewska, Dominika Zabiełło
 • język angielski – Marta Matak, Edyta Wasiluk-Jarosz, Katarzyna Jankowska
 • język niemiecki – Grażyna Andrzejewska, Urszula Płonka
 • matematyka – Wiesława Hulanicka, Krystyna Kijowska, Agnieszka Socha, Marzena Szeksztełło, Jan Radziszewski
 • zajęcia komputerowe – Anna Niestoruk, Ewa Nisiewicz, Anna Kołodziej-Rabiczko
 • historia – Jadwiga Korwel, Waldemar Nisiewicz
 • religia – Agnieszka Głębocka, Krzysztof Browalski
 • wychowanie do życia w rodzinie – Waldemar Nisiewicz, Izabela Guzicz
 • plastyka – Jadwiga Lichołat, Agnieszka Socha
 • muzyka – Agnieszka Socha
 • zajęcia artystyczne – Urszula Białobrzeska, Dominika Zabiełło, Jadwiga Lichołat, Agnieszka Socha
 • zajęcia techniczne – Irena Konopelska - Władyczak, Anna Zalewska, Wiesława Hulanicka, Agnieszka Socha
 • wychowanie fizyczne – Barbara Gruszecka, Jan Durka, Krzysztof Browalski, Krzysztof Oleszczuk
 • edukacja zdrowotna – Barbara Gruszecka, Krzysztof Browalski, Krzysztof Oleszczuk
 • biblioteka – Anna Niestoruk, Ewa Nisiewicz
 • świetlica szkolna – Bożena Iwaszkiewicz, Irena Kozłowska, Irena Konopelska-Władyczak
 • pedagog szkolny – Mariola Boll, Małgorzata Kosińska
 • logopeda – Sylwia Waśniewska
 • nauczyciel wspomagający – Edyta Rożak

Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu osiągają wysokie wyniki szczególnie w konkursach artystycznych, sportowych i przedmiotowych.

Bibliografia

ZS Młynary [27.11.2014]
szkolnictwo.pl [27.11.2014]