Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280048
Powierzchnia 32612,78
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka
Obszar Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka
Obszar Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Napiwodzko-Ramucka – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski

Ogólny opis obszaru

OZW "Ostoja Napiwodzko-Ramucka" obejmuje znaczną część Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (określanej również jako Puszcza Nidzicka) położonej w południowej części Pojezierza Olsztyńskiego. Obszar ten składa się z 9 enklaw o nazwach: "Dolina Łyny" (14247,7 ha), "Gim" (2127,1 ha), "Kemno" (474,1 ha), "Kośno" (2217,9 ha), "Dłużek" (891,9 ha), "Dolina Rzeki Czarnej" (1034,9 ha), "Sołtysek" (120,3 ha), "Galwica-Sawica" (9267,9 ha), "Muszaki" (2230 ha).

W krajobrazie tego terenu dominują równiny sandrowe, poprzecinane licznymi rynnami fluwioglacjalnymi i morenami. W pokryciu terenu dominują lasy (przede wszystkim bory sosnowe) oraz wody i siedliska wilgotne: jeziora, torfowiska i bagna. Na terenie ostoi znajduje się wiele jezior, największe z nich to: Jezioro Łańskie (1070 ha), Jezioro Pluszne (908 ha), Jezioro Kośno (552 ha)i Jezioro Omulew (549 ha).

Walory przyrodnicze

Na terenie ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 23 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, 15 gatunków zwierząt i 3 gatunki roślin z Załącznika II. O wysokich walorach przyrodniczych ostoi świadczy m.in.:

  • dobry stan zachowania jezior (kod 3140, 3150 i 3160) ze zbiorowiskami łąk ramienicowych
  • dobrze zachowane ekosystemy torfowiskowe (kody: 7110, 7120, 7140, 7230) ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, takich jak np.: sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus (kod 1393), lipiennik Loesela Liparis loeselii (kod 1903), brzoza niska Betula humilis, turzyca strunowa Carex chordorrhiza, turzyca dwupienna C. dioica, chamedafne północna Chamaedaphne calyculata, i in.
  • stosunkowo duży udział wielogatunkowych lasów liściastych, o różnym stopniu zachowania, zaklasyfikowanych do grądu subkontynentalnego (kod 9170-2)
  • występowanie rzadkiego w tej części kraju zbiorowiska dąbrowy świetlistej (kod 9110-1)
  • występowanie na rozproszonych stanowiskach boru chrobotkowego (kod 91T0-1);
  • obecność rozległych i dobrze wykształconych muraw napiaskowych (kod 6120) - w szczególności w obiekcie "Muszaki";
  • występowanie w jeziorach gatunków ryb i krągłoustnych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, takich jak: minóg strumieniowy Lampetra planeri (kod 1096), różanka Rhodeus sericeus (kod 1134), piskorz Misgurnus fossilis (kod 1145), koza Cobitis taenia (kod 1149);
  • stosunkowo liczne populacje rzadkich gatunków fauny, w szczególności: wilka Canis lupus (kod 1352), wydry Lutra lutra i żółwia błotnego (kod 1220)
  • występowanie rzadkich gatunków bezkręgowców, takich jak: pachnica dębowa Osmoderma eremita (kod 1084), czerwończyk nieparek Licaena dispar (kod 1060), modraszek arion Maculinea arion, paź żeglarz Iphiclides podalirius i niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne.


Cel ochrony

Głównym celem ochrony jest zachowanie różnorodnego charakteru roslinności Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, w szczególności ekosystemów jeziornych, torfowiskowych, lasów grądowych, świetlistej dąbrowy i otwartego charakteru zbiorowisk napiaskowych i łąk na byłym poligonie Muszaki. Spełnienie tego warunku umożliwi utrzymanie się zasobnych populacji licznych i cennych gatunków flory i fauny wymienionych w Zał. II DS oraz innych.

Istniejące formy ochrony

Bibliografia

Hołdyński Czesław, Dynowski Piotr, Sawicki Jakub, Krupa Robert, Boroń Alicja, Dziedzic Jan, Krupa Małgorzata, Szczepański Mirosław, Ostoja Napiwodzko-Ramucka, [w:] Czesław Hołdyński, Małgorzata Krupa (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [02.06.2014]