Natura 2000 Ostoja Radomno

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280035
Powierzchnia 929,4 ha
Status obszaru Projektowany SOOS, zgłoszony do Komisji Europejskiej.
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno
Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno
Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno – specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS).

Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest na terenie gminy wiejskiej Iława, w powiecie iławskim oraz gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie w powiecie nowomiejskim. Ostoja obejmuje duży kompleks leśny. Dominują tu zbiorowiska leśne w mozaice z jeziorami i zabagnieniami, położonymi w rynnach i zagłębieniach polodowcowych. Obiekt znajduje się w północno-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego. Teren jest zróżnicowany, występują tu zarówno pagórki i wzgórza morenowe z pojedynczymi kemami, jak i płaskie lub pofalowane sandry.

Przez jeziora Lonken (Łąckie, Brzozy) i Radomno przepływa niewielka struga Radomno. Jeziora w ostoi należą do jezior eutroficznych. Są to: Radomno, Czerwone, Głębokie, Zgniłek, Lonken. Do jezior dystroficznych należą: Kociołek, Miałkie i jeziorka na wschód od Smolnik.
Ostoja położona jest w pobliżu Iławy i prowadzi przez nią szlak turystyczny. Elementem kulturowym jest drewniany most łączący Ostrów (leśniczówka) ze wsią Radomno. W pobliżu na jeziorze jest wyspa z wczesnośredniowiecznym grodziskiem.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 12 podtypów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Są to m.in.:

  • torfowisko niskie – mechowisko (kod 7230-3)
  • torfowiska wysokie (kod 7110-1) i przejściowe (kod 7140-1)
  • ciepłolubne murawy napiaskowe (kod 6120)

W kompleksie leśnym dominują grądy lub bory mieszane. Z grupy leśnych cennych siedlisk występują tu: grądy subatlantyckie z dużym udziałem buka (kod 9160-1), kwaśne buczyny (kod 9110-1), łęgi jesionowo-olszowe (kod 91E0-3), fragmenty podgórskich łęgów jesionowych (kod 91E0-5), bory (kod 91D0-2) i brzeziny bagienne (kod 91D0-1).
Na terenie ostoi występują liczne gatunki roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Są to m.in. lipiennik Loesela, sierpowiec błyszczący, bóbr, wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, zalotka większa, czerwończyk nieparek.
Wśród gatunków z czerwonych list występują: turzyca dwupienna, turzyca bagienna, wełnianka delikatna, gwiazdnica grubolistna, mszar nastroszony, błotniszek wełnisty, błyszcze włoskowate, torfowiec brunatny, nastroszek kędzierzawy i rzęsienica kutnerowata. Odnotowano liczne populacje storczyków, w tym kruszczyka błotnego, listery jajowatej, kukułki Fuchsa i kukułki krwistej.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest zachowanie torfowisk, zbiorników wodnych i grądu subatlantyckiego.

Istniejące formy ochrony

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy (17 472,4 ha).

Zobacz też

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [10.12.2014]
obszary.natura2000.org.pl [10.12.2014]

Bibliografia

Szczepański M., Załuski T., Lewandowski K., Ciecierska H., Ostoja Radomno, [W:] Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, red. Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata, Olsztyn 2009, s. 238-240.

Galeria zdjęć