Akademia Policji w Szczytnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Widok budynków Szkoły od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
[20.03.2014]
Promocja oficerska. [20.03.2014]
Brama Główna Szkoły [20.03.2014]
Aula im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego. [20.03.2014]

Akademia Policji w Szczytnie (do 31 lipca 2023 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) – uczelnia w Szczytnie, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111, powołana 10 sierpnia 1990 r. na mocy Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 10 września 1990 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Policji oraz Zniesienia Akademii Spraw Wewnętrznych. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną). Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie. Nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji, podkreślając rolę etosu w policyjnej służbie. Akademia Policji w Szczytnie przechowuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.


Władze uczelni

 • Komendant-Rektor: nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska
 • Zastępca Komendanta-Prorektor: insp. dr Andrzej Żyliński
 • Prorektor ds. rozwoju: mł. insp. dr Monika Porwisz
 • Kanclerz - insp. Agnieszka Leśniewska
 • Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych: mł. insp. dr Agnieszka Choromańska
 • Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
 • Instytut Służby Prewencyjnej - dyrektor: nadkom. dr Adam Płaczek
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Instytut Nauk Prawnych

Poczet komendantów-rektorów WSPol

 • insp. dr hab. Mieczysław Goettel (od 1 października 1990 do 15 kwietnia 1997 r.)
 • insp. dr Tadeusz Zygmunt Cielecki – p.o. komendant-rektor (od 16 kwietnia 1997 do 24 lipca 1997 r.)
 • nadinsp. Edward Pietkiewicz (od 25 lipca 1997 do 25 maja 1999 r.)
 • insp. dr hab. Wiesław Pływaczewski – p.o. komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (od 26 maja 1999 do 15 grudnia 1999 r.),
  • komendant-rektor (od 16 grudnia 1999 do 15 maja 2003 r.)
 • insp. dr Mariusz Róg – p.o. komendant-rektor (od 16 maja 2003 do 10 czerwca 2003 r.)
 • insp. Ryszard Drożdż – p.o. komendant-rektor (od 10 czerwca 2003 do 31 października 2003 r.
  • komendant-rektor (od 1 listopada 2003 do 15 kwietnia 2004 r.)
 • insp. dr Janusz Fiebig – p.o. komendant-rektor (od 15 kwietnia 2004 do 17 maja 2004; od 1 kwietnia 2005 do 4 października 2005 r.)
 • insp. dr Wiesław Mądrzejowski (od 18 maja 2004 do 31 marca 2005 r.)
 • nadinsp. Kazimierz Szwajcowski (od 31 sierpnia 2006 do 19 marca 2008 r.)
 • insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz (od 7 sierpnia 2008 do 15 stycznia 2012 r.)
 • insp. dr hab. Piotr Bogdalski – p.o. komendant-rektor (od 5 października 2005 do 30 sierpnia 2006 r.; od 20 marca 2008 do 6 sierpnia 2008; od 16 stycznia 2012 do 25 marca 2012 r.)
  • komendant-rektor (od 26 marca 2012 do 9 lutego 2017 r.)
 • insp. dr hab. Marek Fałdowski (od 11 lutego 2017 r. do 27 lutego 2020 r.)
 • insp. dr hab. Iwona Klonowska (od 2020 r.)


Zadania WSPol

Powołujące do życia Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie rozporządzenie Rady Ministrów z d. 10 września 1990 r. w §2 określało podstawowe zadania tej placówki. Zaliczono do nich prowadzenie:

 • działalności dydaktycznej w zakresie nauk i dyscyplin policyjnych, prawa, kryminologii, kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych
 • kształcenia kadry specjalistów w celu przygotowania do objęcia w Policji stanowisk wymagających posiadania wyższego wykształcenia zawodowego
 • działalności naukowo-badawczej w zakresie określonym w pkt 1.

Wymienione w przywoływanym rozporządzeniu ogólne zadania szkoły wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym uległy poszerzeniu. Stanowiła ona w art. 233 co następuje: "W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r., nr 7, poz. 58, z późn. zm. 14) w art. 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a stanowiący, że organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoływania prorektorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365)". WSPol zobowiązana została zatem do realizacji zadań typowych dla zwykłych uczelni publicznych. Zmiany te znalazły swoje odzwierciedlenie w statucie WSPol. Akt ten w ustępie 1 §8 określa jej podstawowe zadania. Zaliczono do nich:

 • kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych
 • kształcenie i promowanie kadr naukowych
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym przez gromadzenie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz informacyjnych
 • prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie
 • stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów
 • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych
 • prowadzenie polityki w ramach programu Erasmus
 • prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej na potrzeby działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej uczelni w celu realizacji jej zadań jako jednostki organizacyjnej Policji
 • monitorowanie kariery zawodowej absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynków pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów.

W ustępach drugim i trzecim §8 wskazano dodatkowo, że zadania WSPol jako jednostki organizacyjnej Policji określa Komendant Główny Policji, a misją uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, studentów, słuchaczy, uczestników kursów doszkalających i szkoleń oraz ich upowszechnianie.

Oferta wydawnicza WSPol

Akademia Policji w Szczytnie jest obecnie wydawcą trzech periodyków mających upowszechniać wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to:

 • "Przegląd Policyjny"
 • "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej"
 • "Internal Security"

Oferta kształcenia

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe.

Uczelnia prowadzi także szereg szkoleń i kursów specjalistycznych przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Rys historyczny

Powołanie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1990 r. Wyższej Szkoły Policji z siedzibą w Szczytnie nie było początkiem szkolenia kadr służb porządkowych w tym ośrodku. WSPol była bowiem kontynuatorką tradycji zapoczątkowanych przez wcześniej funkcjonujące w Szczytnie placówki szkoleniowe.

Pierwszą z nich był Ośrodek Szkolenia Oficerów Milicji Obywatelskiej, który rozpoczął działalność 15 września 1954 r. W 1958 r. został on przemianowany na Szkołę Oficerską MO (SOMO). Przemiany te miały związek z zaostrzeniem wymogów dotyczących wykształcenia oficerów MO, co wymusiło z kolei korekty w trybie kształcenia funkcjonariuszy MO. Zarządzeniem komendanta głównego MO nr 94 z 1957 r. wszyscy oficerowie tej formacji zostali zobowiązani do uzyskania do końca 1960 r. matury. Niewiele później ta wewnętrzna dyspozycja została przeniesiona na grunt prawa stanowionego, bowiem przyjęta przez Sejm RP 31 stycznia 1959 r ustawa o stosunku służbowym funkcjonariuszy MO uzależniała uzyskanie pierwszego stopnia oficerskiego od legitymowania się wykształceniem średnim.

Kolejne zaostrzenie wymogów formalnych (szczególnie wobec oficerów) nastąpiło na początku lat 70. Sprzyjała temu zwiększająca się liczba absolwentów szkół wyższych i ich otwartość na propozycję podejmowania pracy w MO, a także poprawiający się poziom wykształcenia całego społeczeństwa. Stąd Sejm, nowelizując 16 grudnia 1972 r. ustawę o stosunku służbowym funkcjonariuszy MO (z 31 stycznia 1959 r.), wprowadził do niej art. 12 stanowiący w punkcie 1, że: "Warunkiem nadania pierwszego stopnia oficerskiego jest ukończenie wyższej szkoły oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub innej szkoły wyższej i zdanie egzaminu na oficera". Kadrze oficerskiej MO postawiono tym samym nowe, wyższe wymagania formalne, do czego musiało dostosować się szkolnictwo resortu spraw wewnętrznych.

W 1972 r., w czasie wprowadzania nowelizacji, żadna ze szkół milicyjnych nie miała statusu wyższej szkoły zawodowej, co sprawiało, że ich absolwenci nie spełnialiby wymogów określonych wobec kadry oficerskiej. W tej sytuacji Rada Ministrów rozporządzeniem nr 249 z 1 września 1972 r. powołała Wyższą Szkołę Oficerską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. Franciszka Jóźwiaka-Witolda (WSO MSW), powierzając jednocześnie ministrom spraw wewnętrznych oraz nauki, szkolnictwa wyższego i techniki realizację tej decyzji. Kilka dni wcześniej, 11 sierpnia 1972 r., również rozporządzeniem Rady Ministrów została utworzona Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie, która zgodnie z §2 i 5 miała kształcić kadry resortu spraw wewnętrznych, a jej absolwenci mieli otrzymywać dyplomy stwierdzające ukończenie wyższej szkoły i nadanie tytułu magistra określonej specjalności.

Akademia Spraw Wewnętrznych jako najsilniejsza z resortowych uczelni starała się zdominować pozostałe ośrodki. Pod koniec lat 80. wchłonęła uczelnie w Szczytnie i Legionowie. 10 czerwca 1989 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, mocą którego 30 września tego samego roku zniesione zostały działające dotąd jako oddzielne podmioty Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Legionowie kształcąca kadry oficerskie dla potrzeb Służby Bezpieczeństwa oraz Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Szczytnie. Obie te placówki na podstawie zarządzenia nr 50 Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1989 r. zostały z dniem 1 października 1989 r. przekształcone w dwa zamiejscowe wydziały Akademii Spraw Wewnętrznych, przy czym wydział w Legionowie zyskał nazwę Wydziału Bezpieczeństwa Państwa, a wydział w Szczytnie Wydziału Porządku Publicznego. W Warszawie, w istniejącej tam od 1972 r. Akademii Spraw Wewnętrznych, funkcjonowało trzecie podstawowe ogniwo o nazwie Wydziału Polityczno-Prawnego. Do Szczytna jako dziekan przybył dr hab. Jerzy Zaborowski, który zastąpił długoletniego komendanta WSO gen. bryg. dr Stanisława Biczysko sprzeciwiającego się pozbawieniu ośrodka w Szczytnie samodzielności.

Trójwydziałowa Akademia Spraw Wewnętrznych okazała się efemerydą, istniała bowiem w nowym kształcie organizacyjnym zaledwie jeden rok akademicki. 10 września 1990 r. rozporządzeniem Rady Ministrów została ona zniesiona, a kształcenie kadr oficerskich Policji powierzono utworzonej wówczas Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Oparte zostało ono zatem na jednym centralnym ośrodku, jakim stała się WSPol w Szczytnie. Funkcję pierwszego komendanta-rektora nowo powołanej uczelni objął jedyny wówczas pracownik szkoły posiadający status samodzielnego pracownika naukowego – dr hab. Mieczysław Goettel.

Nowo utworzona placówka odegrać miała istotna rolę w procesie transformacji aparatu bezpieczeństwa państwa, jaki zapoczątkowany został na początku lat 90. Pierwsza inauguracja roku akademickiego WSPol w październiku 1990 r. stanowiła swego rodzaju potwierdzenie, że powołanie WSPol nie było tylko i wyłącznie organizacyjną zmianą kształcenia kadr policji, lecz wiązało się również ze zmianami w sferze wartości i tradycji do których odwoływała się zarówno Policja jak i jej szkoła oficerska. Wykład inauguracyjny poświęcony został bowiem dziejom Policji Państwowej.

Te symboliczne i organizacyjne zmiany nie zmieniły jednak podstawowego faktu, iż WSPol działała początkowo tak jak jej poprzedniczki w oparciu o ustawę o wyższym szkolnictwie wojskowym. Choć szkoła odwoływała się już do nowych wartości, z formalnego punktu widzenia pozostawała kontynuatorką tradycji wcześniejszych milicyjnych placówek. Zachowanie formalnych podstaw funkcjonowania uczelni pozwoliło na utrzymanie jej specyficznego charakteru, odpowiadającego jej zadaniom. Zgodnie z przywoływaną ustawą i statutem MSW WSPol była nadzorowana przez ministra spraw wewnętrznych. Była jedyną uczelnią w kraju kształcącą oficerów Policji, Straży Granicznej i innych służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych (BOR, UOP, jednostek nadwiślańskich). Zgodnie z art. 52 ustawy o szkolnictwie wyższym wojskowym szkoły podległe resortowi spraw wewnętrznych prowadziły studia w zakresie specjalistycznych dyscyplin naukowych o bezpieczeństwie państwa, bezpieczeństwie i porządku publicznym, ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz ochronie przeciwpożarowej i innych dziedzin nauk lub dyscyplin naukowych objętych kierunkiem studiów. Celem tej działalności miało być przygotowanie wyspecjalizowanych kadr do wykonywania zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Studia trzyletnie prowadzone wówczas w WSPol odbywały się na kierunku administracja. Kształcenie odbywała się w systemie zaocznym i dziennym. Ukończenie studiów wraz ze zdaniem egzaminu dyplomowego stanowiło podstawę do uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego w Policji. Dowodem zmian, jakie zachodziły wówczas w Policji oraz szkolnictwie MSW, był rozpoczęty w 1990 r. eksperyment w postaci naboru na licencjackie dzienne studia oficerskie kandydatów cywilnych.

Rozwój WSPol w Szczytnie, mimo że stanowiła ona ważne ogniowo struktur Policji, nie przebiegał bez zakłóceń. W pierwszych latach jej funkcjonowania były to kwestie natury materialnej. Początek lat 90. był dla WSPol jak i dla całej Policji okresem stagnacji w zakresie inwestycji. W 2003 r. zagrożona została jej pozycja jako placówki akademickiej. W planach ówczesnego kierownictwa resoru spraw wewnętrznych, jak również komendanta głównego Policji, inspektora Antoniego Kowalczyka, WSPol sprowadzona miała zostać do roli placówki skoncentrowanej na zaspokajaniu wewnętrznych potrzeb szkoleniowych Policji, realizującej kursy specjalistyczne, nie zaś program studiów wyższych. Zmiany na stanowisku komendanta głównego Policji doprowadziły jednak do zaniechania tej zgubnej dla WSPol reformy.

Nowy rozdział w dziejach WSPol otworzyło uchwalenie przez Sejm RP ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. W wyniku przyjęcia tego aktu WSPol stała się integralnym elementem powszechnego systemu szkolnictwa wyższego. Poddana została akademickiej kontroli i ocenie jakości kształcenia realizowanej przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA). WSPol stała się zatem równoprawnym ogniwem systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, tworzącym ofertę kształcenia zarówno dla studentów cywilnych, jak i dla funkcjonariuszy.

We wrześniu 2008 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Uruchomiono je od roku akademickiego 2009/2010. W maju 2010 wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Dydaktyczno-Badawczego. W ramach wartej ok. 72 mln zł inwestycji wybudowano i wyposażono dwa budynki – bibliotekę oraz Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze z laboratorium i dziewięcioma pracowniami. 1 czerwca 2012 utworzono na uczelni Wydział Administracji, w którego skład weszły Instytut Nauk Społecznych, Instytut Prawa i Administracji oraz Studium Edukacji Językowej. 1 października 2017 r. Wydział Administracji zmienił nazwę na Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych. W 2019 r. nastąpiło przekształcenie Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych w wyniku czego powstał jeden wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 roku o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez właściwego ministra do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustaw o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku poz. 1088) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zmieniła nazwę na Akademia Policji w Szczytnie.

Siedziba i campus uczelni

Kampus zlokalizowany jest w dawnych niemieckich koszarach w Szczytnie przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego. W opustoszałych poniemieckich koszarach ulokowano początkowo jednostkę Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW). Rozformowanie na początku lat 50. wielu jednostek KBW pozbawiło szczycieński kompleks lokatorów. Opustoszałe pomieszczenia zostały przekazane resortowi bezpieczeństwa publicznego, którego kierownictwo zadecydowało o utworzeniu tam Ośrodka Szkolenia Oficerów Milicji Obywatelskiej, protoplasty WSPol. Od chwili rozpoczęcia działalności przez Ośrodek Szkolenia Oficerów Milicji Obywatelskiej we wrześniu 1954 r. kompleks przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczytnie nieprzerwanie służy jako baza szkół oficerskich, najpierw Milicji, a następnie Policji.

Teren, na której mieszczą się obiekty WSPol to obszar o powierzchni ponad 37 ha. Oprócz budynków dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych mieszczą się na nim akademiki, hotel dla gości, centrum konferencyjne z salą kinową, biblioteka, strzelnica, a także obiekty sportowe (boiska, korty tenisowe, pływalnia, siłownia).

Akademia Policji posiada doskonałą bazę dydaktyczną, w tym ponad 90 sal wykładowych o powierzchni 1553 m2 wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny. Są to m. in.:

 • Centrum Badań i Rozwoju Kompetencji w Policji
 • aula im. Władysława Stasiaka
 • aula im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego,
 • aula im. ks. Prałata Zbigniewa J. Peszkowskiego,
 • Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych,
 • Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych,
 • pracownie specjalistyczne, w tym analizy kryminalnej, języków obcych, zwalczania cyberprzestępczości,
 • sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem do tłumaczeń symultanicznych,
 • Centrum Symulacji (pomieszczenie do interwencji w ruchu drogowym i udzielania I pomocy ofiarom wypadków, sklep, bar, mieszkanie).

Ponadto Akademia dysponuje:

 • kompleksem strzelnic, w tym strzelnicę do strzelań sytuacyjnych z użyciem amunicji barwiącej,
 • krytą pływalnia,
 • bazą hotelowo-noclegową mogącą pomieścić blisko 1500 osób,
 • stołówką (560 miejsc),
 • Ośrodkiem Konferencyjno-Wypoczynkowym Wałpusz z domkami letniskowymi oraz salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny, a także wypożyczalnią sprzętu wodno-rekreacyjnego.

Uczelnia dysponuje Biblioteką z unikalnym księgozbiorem - blisko 220 tys. woluminów, 190 tytułów prenumerowanych czasopism krajowych i 20 tytułów zagranicznych. Ponadto słuchacze mają możliwość skorzystania z 72 stanowisk komputerowych. Szkoła posiada własne wydawnictwo i drukarnię, dzięki temu prowadzi własną działalność wydawniczą (kilkadziesiąt tytułów rocznie). Publikowane są zarówno skrypty, podręczniki przeznaczone dla słuchaczy, jak i pozycje kierowane do szerszego grona czytelników. Wydawane są dwa kwartalniki „Przegląd Policyjny” i „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji”, a także „Internal Security”, w którym publikowane są artykuły o zasięgu międzynarodowym oraz znajduje się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Multimedia

Zobacz też

https://akademiapolicji.edu.pl

Bibliografia

50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie, red. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004.
Grabowski S., Majer P., Misiuk A., 40 lat policyjnego szkolnictwa wyższego w Szczytnie, Szczytno 2012.
Olejniczak Z., WSO MSW im gen. Franciszka Jóźwiaka – Witolda, "Zeszyty Naukowe WSO MSW" 1984, nr 45/46.
Piotrowski P., Przemiany w MSW w latach 1989–1990, "Biuletyn IPN" 2004, nr 4.
Pływaczewski W., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Dziesięciolecie kontynuacji, "Policja" 2000, nr 1-2.
Rozporządzanie Rady Ministrów z d. 10 września 1990 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Policji oraz Zniesienia Akademii Spraw Wewnętrznych, Dz.U. z 1990 r., nr 64, poz. 373.
Stępkowska M., Inauguracja roku akademickiego 1973–1974 w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. Franciszka Jóźwiaka – Witolda, "Zeszyty Naukowe WSO MSW" 1973, nr 3.
Ustawa z d. 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 136 z późn. zm.
Ustawa z d. 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym, Dz.U z 1965 r., nr 14, poz. 102 z późn. zm.
Ustawa z d. 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 2002 r., nr 7, poz. 58 z późn. zm.
Wyższa Szkoła Policji 1990–1995. Księga jubileuszowa z okazji 5. rocznicy powołania. Studia i materiały, pod red. M. Goettela, Szczytno 1995.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Statut [05.06.2014]