Natura 2000 Torfowisko Zocie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obszar Natura 2000 Torfowisko Zocie

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280037
Powierzchnia 65.78
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Torfowisko Zocie
Obszar Natura 2000 Torfowisko Zocie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Torfowisko Zocie
Obszar Natura 2000 Torfowisko Zocie
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Obszar Natura 2000 Torfowisko Zocie – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Torfowisko Zocie
Torfowisko Zocie

Ogólny opis obszaru

Obszar ten położony jest na wschodnim skraju Pojezierza Ełckiego. Obejmuje położone w niecce (na wysokości ok. 170 m n.p.m.) torfowisko (11,9 ha) z przyległymi wzgórzami użytkowanymi ekstensywnie jako pastwiska i łąki. Od strony zachodniej i północnej torfowisko otoczone jest niedużym wilgotnym kompleksem leśnym.

Walory przyrodnicze

Obszar ten chroni najbogatsze florystycznie torfowisko we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. W obszarze tym stwierdzono obecność 4 rodzajów siedlisk "naturowych" z Załącznika I DS oraz 3 gatunków z Załącznika II DS. Dominują na tym obszarze torfowiska przejściowe (kod 7140, 7150).

Występują tutaj: turzyca nitkowata, przygiełka biała, bagnica torfowa i wełnianeczka alpejska. Płaty fitocenoz z turzycą dwupienną i dziewięciornikiem błotnym zaliczyć można do torfowisk zasadowych Caricetalia davallianae (kod 7230). Otaczające torfowisko lasy to przeważnie wilgotne drzewostany nawiązujące do sosnowo-brzozowych lasów bagiennych (kod 91D0-6). Od strony północno-wschodniej stwierdzono nieduży płat grądu subkontynentalnego (kod 9170-2).

Spośród rosnących na torfowisku Zocie gatunków chronione w Polsce oraz zagrożone w skali Polski i Europy są: turzyca strunowa, turzyca bagienna, turzyca dwupienna, rosiczka okrągłolistna, ponikło skapokwiatowe, bażyna czarna, nerecznica grzebieniasta, dziewięciornik błotny, lipiennik Loesela (gatunek "naturowy" – kod 1903), wątlik błotny, kruszczyk błotny, kukułka krwista, bagno zwyczajne, pływacz średni i pływacz mniejszy, drabinowiec mroczny, torfowiec brunatny, błyszcze włoskowate, skorpionowiec brunatnawy.

Spośród bytujących na torfowisku zwierząt na uwagę zasługują: dzięcioł czarny, żuraw, bóbr europejski (gatunek "naturowy" - kod 1337), kumak nizinny (gatunek "naturowy" – kod 1188), jaszczurka żyworodna, ropucha szara, żaba moczarowa, żaba trawna i żaba wodna.

Cel ochrony

Zasadniczym celem ochrony tego obszaru jest zachowanie torfowiska przejściowego i torfowiska alkalicznego jako optymalnych siedlisk dla wyjątkowo bogatej i rzadkiej flory torfowiskowej, wraz z otuliną otaczających je borów i lasów bagiennych.

Istniejące formy ochrony

Bibliografia

Kruszelnicki Jerzy, Torfowisko Zocie, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2009.
Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [25.06.2014]