Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 40 gmin o najniższym w skali regionu potencjale rozwojowym.

Wprowadzenie

Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej są jednym z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru samorządów zaliczonych do tego obszaru stanowiły wyniki badania potencjału rozwojowego gmin województwa warmińsko-mazurskiego, przeprowadzonego w ramach diagnozy problemowej konkurencyjności Warmii i Mazur.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej" zaliczono 40 gmin (rys. 1), tj.:

Rys. 1. OSI "Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej"

Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.jpg

Źródło: Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014].

Charakterystyka

Charakteryzowany obszar zamieszkuje ok. 16% ogółu ludności województwa. Charakteryzuje się on bardzo dużymi problemami na rynku pracy, które wynikają m.in. z niskiej przedsiębiorczości oraz niewielkiej atrakcyjności inwestycyjnej. Ponadto występuje słabe nasycenie organizacjami pozarządowymi i mała aktywność mieszkańców w różnych imprezach. Czasy dojazdów do ośrodków powiatowych, Olsztyna i Warszawy, są dosyć wyrównane i nie odbiegają znacząco od średnich dla ośrodków subregionalnych (z wyjątkiem dłuższych czasów dojazdów do miasta powiatowego).

Do atutów OSI zaliczyć można:

 • wysoką konkurencyjność kilku gmin
 • dobrze wykształcone funkcje turystyczne w wybranych gminach

Wśród słabości tego OSI wskazać należy:

 • utratę potencjału ludnościowego – głównie na skutek migracji
 • niską zamożność gmin
 • problemy na rynku pracy współwystępujące z wysokim bezrobociem
 • niską przedsiębiorczość, w tym słaby rozwój podmiotów prywatnych
 • niski udział pracujących w usługach rynkowych
 • nieadekwatne do potencjału ludnościowego nasycenie organizacjami społecznymi
 • trudną sytuację na rynku mieszkaniowym
 • pogarszającą się konkurencyjność w skali kraju
 • niską atrakcyjność inwestycyjną i małe zainteresowanie inwestorów
 • słabą pozycję pod względem bazy noclegowej
 • niską jeziorność
 • niewielki udział w pozyskiwaniu środków z UE
 • niską dostępność komunikacyjną Olsztyna (i innych miast powiatowych)

Bibliografia

Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]