Stowarzyszenie "Dom Warmiński"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stowarzyszenie "Dom Warmiński"

Logo Stowarzyszenia "Dom Warmiński"
Logo Stowarzyszenia "Dom Warmiński"
Rok założenia 2006
Siedziba ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
Profil działalności rozwój gospodarki turystycznej
Kontakt tel. (89)767 79 43
e-mail: lot.warmia@wp.pl

domwarminski.pl

KRS 0000250701

Stowarzyszenie "Dom Warmiński" – stowarzyszenie założone w 2006 r. z inicjatywy starostów olsztyńskiego, braniewskiego i lidzbarskiego. Jest lokalną organizacją turystyczną, której celem jest rozwój gospodarki turystycznej Warmii poprzez propagowanie jej dziedzictwa kulturowego.

Siedzibą Stowarzyszenia jest historyczna stolica Warmii – Lidzbark Warmiński.

Członkami Stowarzyszenia "Dom Warmiński" są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (w tym samorządy i instytucje), których działalność jest związana z turystyką na terenie Warmii: powiat braniewski, powiat olsztyński, powiat lidzbarski, gmina Braniewo, gmina Olsztyn, Lidzbark Warmiński - miasto i gmina, gmina Frombork, gmina Orneta, gmina Reszel, gmina Stawiguda, gmina Lubomino, gmina Purda, gmina Kiwity, Janusz Górecki (Hotel Górecki) oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Prezesem Zarządu Fundacji jest Jarosław Kogut.

Historia

Stowarzyszenie "Dom Warmiński" zostało zawiązane 22 lutego 2006 r., jednak projekt o tej samej nazwie działał od dawna.

Członkowie Stowarzyszenia angażują się w liczne inicjatywy dotyczące historii i życia kulturalnego regionu, byli m.in. inicjatorami utworzenia i oznakowania ponad 200 km pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, w tym szlaku śladami Napoleona i szlaku "Poznaj architekturę wsi warmińskiej", zaangażowali się także w organizację powtórnego pochówku Mikołaja Kopernika, remont zamku krzyżackiego w Olsztynku, ustanowienie herbu dla powiatu olsztyńskiego.

W 2006 r. Stowarzyszenie wydało Warmiński Zodiak – przewodnik po miastach Warmii. Tytuł publikacji nawiązuje do liczby warmińskich miast, których jest tyle, ile znaków Zodiaku. Autorami tekstu są Marzena Aleksiejczuk oraz Szymon Drej należący do Stowarzyszenia.

W 2006 r. "Dom Warmiński" był również jednym z inicjatorów otwarcia Traktu Biskupiego w Bałdach, 1200-metrowego odcinka zachowanego historycznego szlaku. Jego początek wyznacza brama będąca symbolicznymi wrotami Warmii.

21 września tego samego roku Stowarzyszenie "Dom Warmiński" wzięło udział w spotkaniu w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej w Kaliningradzie, którego celem było przybliżenie regionu Warmii i Mazur mieszkańcom Obwodu.

W 2007 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wydaniu publikacji "Dom Warmiński" jako markowy produkt rynkowy. Poza tym Stowarzyszenie realizowało bądź też uczestniczyło w realizacji kilku innych istotnych projektów, m.in.:

 • "Warmińska droga krajobrazowa" – projekt obejmujący badania oraz przedstawienie koncepcji dróg powiatowych na Warmii z zachowaniem dziedzictwa tzw. "alei krajobrazowych" wzdłuż jezdni (wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Starostwem Powiatowym w Olsztynie)
 • opis architektoniczny ponad 40 wsi warmińskich (wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie)
 • "Ratujemy Warmińskie Kapliczki" – projekt, którego celem jest odnowienie i konserwacja zabytkowych kapliczek znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego (wspólnie z władzami powiatu olsztyńskiego)
 • "Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii" – projekt, którego celem jest promowanie turystyki i kultury Warmii (wspólnie z władzami samorządowymi regionu). W ramach projektu zorganizowano m.in.:

W 2007 r. w ramach projektu "Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii" wyprodukowano spot reklamowy. Był to pierwszy filmowy spot reklamowy dotyczący regionu. Reklamę emitowano w ówczesnym programie TVP Mazowsze.

Stowarzyszenie wydało również multimedialny Przewodnik Warmiński będący kolekcją 8 płyt CD. Są to: Kaplice i kościoły południowej Warmii, Kapliczki i krzyże południowej Warmii, Kapliczki i krzyże na Warmii, Wieś warmińska, Witraże na Warmii, Warmia nieznana, Kajakiem po Warmii i Rowerem wzdłuż Szlaku Kopernika.

"Przyjaciel Warmii"

Stowarzyszenie od 2006 r. przyznaje tytuł "Przyjaciela Warmii". Konkurs ma na celu popularyzację regionalnej tożsamości i kultury Warmii, a także uhonorowanie osób i działań, które podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu. Honorowy tytuł "Przyjaciela Warmii" jest nadawany osobom lub instytucjom, które swoją działalnością wpływają na jego rozwój.

Osoby uhonorowane tytułem "Przyjaciel Warmii 2006":

Osoby uhonorowane tytułem "Przyjaciel Warmii" w latach 2007–2009:

Osoby uhonorowane tytułem "Przyjaciel Warmii 2010":

Osoby i fundacja uhonorowane tytułem "Przyjaciel Warmii 2011":

Osoby i zespół uhonorowane tytułem "Przyjaciel Warmii 2012":

Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny

Realizację projektu "Kajakiem po Warmii" rozpoczęto w październiku 2009 r. Jego rzeczowe zakończenie zaplanowano na październik 2012 r. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013.

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie "Dom Warmiński" i powiaty, przez które przepływa rzeka Łyna: powiat olsztyński, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki). W ramach inwestycji powstało dziewięć przystani kajakowych (w Dywitach, Cerkiewniku, Smolajnach, Dobrym Mieście, Łaniewie, Rogóżu, Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim), a także zagospodarowano przestrzeń i uporządkowano teren przyległy do szlaku kajakowego Łyny.

29 czerwca 2013 r. w ramach promocji szlaku odbył się spływ kajakowy na odcinku Łaniewo–Rogóż, w którym wzięło udział 30 uczestników.

Elementem promocji projektu jest przewodnik Kajakiem po Łynie, w którym znajdują się mapy szlaku kajakowego, mapki umożliwiające lokalizację 9 przystani zbudowanych w ramach projektu, opisy i zdjęcia zabytków znajdujących się na trasie.

Statut

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

Do podstawowych celów statutowych Stowarzyszenia należy wspieranie i promocja turystyki jako źródła wzrostu ekonomicznego oraz budowa wizerunku regionu Warmii i Mazur jako atrakcyjnego turystycznie. Cele te są realizowane m.in. poprzez inicjowanie działań w zakresie rozwoju turystyki regionu Warmii, a także opracowywanie, wnioskowanie projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskich związanych z turystyką i ochroną środowiska Warmii.

 • Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Stowarzyszenie zrzesza zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, których działalność jest związana z turystyką na obszarze historycznej Warmii.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych. Członkiem zwyczajnym mogą być: jednostki samorządu terytorialnego położone na obszarze historycznej Warmii, osoby fizyczne i prawne będące przedsiębiorcami z dziedziny turystyki,organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, a także stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe, których działalność jest związana z turystyką.

 • Rozdział IV. Władze

Władze Stowarzyszenia stanowią: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

 • Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

Na majątek Stowarzyszenia składają się: składki członkowskie, dotacje, darowizny, spadki i zapisy, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, zbiórki publiczne oraz imprezy publiczne, dofinansowania na działalność statutową.

 • Rozdział VI. Głosowanie, zwoływanie posiedzeń organów kolegialnych Stowarzyszenia
 • Rozdział VII. Biuro Stowarzyszenia "Dom Warmiński"

Biuro Stowarzyszenia pełni obsługę administracyjno-techniczną. Kieruje nim dyrektor powoływany przez Zarząd.

 • Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

Cele

Stowarzyszenie "Dom Warmiński" realizuje następujące cele statutowe:

 • promocja i wspieranie turystyki jako źródła wzrostu ekonomicznego, podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej w powiatach i gminach obejmujących obszar historycznej Warmii
 • budowa wizerunku regionu Warmii jako atrakcyjnego turystycznie
 • popularyzacja regionalnej tożsamości Warmii
 • inicjowanie rozwoju oferty turystycznej na terenie Warmii
 • integracja jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innych podmiotów w celu wykorzystania turystycznego zasobów przyrody i dziedzictwa kultury Warmii
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd

Członkami Zarządu Stowarzyszenia "Dom Warmiński" są:

Formy działalności

Stowarzyszenie "Dom Warmiński" realizuje założenia statutowe poprzez taką działalność jak:

 • inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie i na rzecz rozwoju turystyki na terenie Warmii
 • opracowywanie, wnioskowanie, zarządzani i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej związanych z turystyką bądź ochroną środowiska w regionie Warmii
 • popularyzacja informacji o regionie oraz promowanie Warmii jako regionu atrakcyjnego turystycznie poprzez prowadzenie portalu internetowego oraz wydawnictwo informatorów turystycznych
 • stymulowanie i pomoc w tworzeniu i rozwoju regionalnych produktów turystycznych
 • prowadzenie badań i analiz marketingowych dla potrzeb gospodarki turystycznej
 • organizowanie szkoleń dla osób zatrudnionych w turystyce
 • dążenie do podnoszenia poziomu obsługi w turystyce
 • organizowanie udziału zainteresowanych podmiotów w imprezach i targach turystycznych

Multimedia

Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa

Zobacz też

Stowarzyszenie "Dom Warmiński", pełna wersja Statutu [11.04.2014]

Bibliografia

Krajowy Rejestr Sądowy, Stowarzyszenie "Dom Warmiński" [11.04.2014]
mazury.travel [11.04.2014]
olsztyn24.com, Dziesięć przystani kajakowych powstało na Łynie [11.04.2014]
Stowarzyszenie "Dom Warmiński" [11.04.2014]