Natura 2000 Ostoja Północnomazurska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obszar Natura 2000 Ostoja Północnomazurska

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280045
Powierzchnia 14 573,0 ha
Status obszaru Projektowany SOOS, zgłoszony do Komisji Europejskiej.
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Ostoja Północnomazurska
Obszar Natura 2000 Ostoja Północnomazurska
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Ostoja Północnomazurska
Obszar Natura 2000 Ostoja Północnomazurska
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Obszar Natura 2000 Ostoja Północnomazurska – specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS).

Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest na terenie gminy Giżycko i gminy Ryn w powiecie giżyckim oraz gminy Pozezdrze i gminy Węgorzewo w powiecie węgorzewskim.

Ostoja położona jest w makroregionie Pojezierze Mazurskie, mezoregionie Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Obejmuje kompleks jezior: Mamry Północne, Kirsajty, Dargin, Dobskie oraz Kisajno, a także Dejguny i kilka małych zbiorników. Kompleks jeziora Mamry należy do największych w Polsce, jego objętość (920 200,0 tys. m3) jest większa od jeziora Śniardwy (660 211,8 tys. m3).

System Jeziora Mamry i pozostałe zbiorniki należą do dorzecza rzeki Węgorapy – Pregoły (615 km2), natomiast pozostałe jeziora Wielkich Jezior Mazurskich poprzez Pisę i Narew odprowadzają wody do Wisły. Teren zlewni jezior utworzony został w wyniku działania lodowca skandynawskiego (fazy pomorskiej). Całość leży w obrębie moreny pagórkowatej. Jezioro Mamry powstało dzięki morenie dennej, która ciągnie się pasem od północnego wschodu na południowy zachód. Osady składają się z glin zwałowych, iłów, piasków, żwirów i głazów.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność następujących siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej:

  • kompleksu unikatowych jezior oligo- i mezotroficznych z dobrze zachowaną roślinnością podwodną typu ramienicowego (kod 3140). Są to jeziora: Mamry Północne, Dejguny, Dziewiszewko. Obecne łąki ramienicowe bogate są w gatunki takie, jak: ramienica grzywiasta, ramienica szorstka, ramienica kolczasta, ramienica zwyczajna, ramienica omszona, ramienica przeciwstawna, ramienica krucha, krynicznik giętki, krynicznica tępa
  • największego w Polsce (70,5 proc. obszaru) kompleksu jezior eutroficznych (kod 3150) – Dobskie, Dargin, Kisajno - z dobrze rozwiniętą strefą roślinności typu elodeidy (rośliny zanurzone) i nimfeidy (rośliny o liściach pływających). Występują tu liczne gatunki rdestnic oraz grzybienie białe i grążel żółty;
  • kilku niewielkich siedlisk typu: grąd subkontynentalny (kod 9170-2); łęgowe lasy wiązowo-jesionowe (kod 91F0); lasy łęgowe (kod 91E0); bory i lasy bagienne (kod 91D0); torfowiska przejściowe (kod 7140-1); torfowiska wysokie (kod 7110-1); torfowiska wysokie zdegradowane (kod 7120) oraz płat murawy napiaskowej (kod 6120).

Na terenie Ostoi występują czyste genetycznie populacje ryb z rodzaju koza - 15-100 proc. populacji w Polsce - oraz innych gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: różanki, piskorza, bolenia. Występuje tu jedna z największych populacji pachnicy dębowej, a także stwierdzono liczne (ponad 30) gatunki reliktowe chrząszczy saproksylicznych i innych bezkręgowców, takich jak: zalotka większa, czerwończyk nieparek, jelonek rogacz, zgniotek cynobrowy. Z płazów występuje traszka grzebieniasta, kumak nizinny, a z ssaków wydra, bóbr europejski.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest zachowanie jezior oligo- i mezotroficznych oraz jezior eutroficznych. Obiektem ochrony są również gatunki chrząszczy saproksylicznych, głównie pachnicy dębowej, i ich siedliska.

Istniejące formy ochrony

Rezerwat Jezioro Dobskie (1833,2 ha)

Zobacz też

olsztyn.rdos.gov.pl [20.02.2015]
obszary.natura2000.org.pl [20.02.2015]
Instytut na rzecz Ekorozwoju [20.02.2015]

Bibliografia

Ciecierska H., Fenyk M. A., Pisarek W., Boroń A., Górecki G., Doktór D., Fuszara M., Matysiuk I., Ostoja Północnomazurska. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2009, s. 234-237.

Galeria zdjęć